Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsư kangz nzal huz chơưr mos truênx thôngr M’nông

29/01/2021 16:56 G1T+7

Đrul saz xangr tuôr tsês tsư kangz ntơưv huz chơưr mos truênx thôngr nênhs M’nông haz cxangz nzir thu nhâps ntơưv nghêx truênx thôngr, kuôl pux jos Bu N’Drung, xar Đăk Buk So (Tuy Đưc) uô cê cxiv tsang Tuv hơx tac uô chơưr mos.

Chia uô lo huz chơưr mos tsư kangz, muôx zangv tsư txơưr ntơưv nênhs M’nông, tsuv hlang đhâu ntâu ntu haz chor nguên liêus truênx thôngr tiv zix, đamv bov tsât lươngs. Tuv hơx tac sir zôngv nguên liêux trôngx qơư zos tsôngv box M’nông uô muôx ntơưv njaz lưt, njaz blâuv pangx đăngx, xangz uô ntơưv tơưr haz blôngx ntông hangr jôngr... Txix ntu nzuôr huz, jaz huz, uô xangz, shơư mor, xir chơưr hur huz... môngl txus ntu tsưr ziv, uô lo zangv chơưr tsư kangz, tsi mangl kâuz. Tsaz Nguên Đanr shông nuôr, Tuv hơx tac uô chơưr mos jos Bu N’Drung, xar Đăk Buk So (Tuy Đưc) tsâu yangx 500 huz chơưr mos chia muôs trâu thix trươngx hur haz tov đrâu xênhr.

Chor thanhx viên lu ntơưr mac, côngz bê chơư rmos jos Bu N’Drung, xar Đăk Buk So (Tuy Đưc) khơưs chia huz chơưr hur hâmx.

Tơưr ntông hangr jôngr-tsưr ziv uô xangz chơưr mos tiv zix ntơưv nênhs M’nông lo jaz kruôr yangx uô ntêx chêr biênr.

Uô kangz mor blâuv txas li shơư môngr xangz tưz tuôr lưx haz bluôl blêx hur saz, kruôr siz huv uô cê li lo mor chơưr kangz.

H'Mai

763
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.