Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chor shông Nhux zov chênhr hur lus đruôl Việt Nam

29/01/2021 17:03 G1T+7

* Nhux shông (41): Uô kang tir ntâus têz qơưs Hán tangs, Oz tus pus Trưng sơưr phuôz teik nhoz ntơưv Mê Linh, cxiv tsang haz cungv côr têz qơưs đôcx lâpx chêr đôs cuân uô tsưr pux chox chei xuz thơưx hlo nhoz Việt Nam.

 

* Nhux shông (713): Mai Thúc Loan, nênhs Hoan Châu (Băc Trung Bộ) sơưr tsangv tros, ntơưs tơưk chinhr cuênx têz qơưs Đường, tsinhz lo đôcx lâpx minhx cxưx.

* Nhux shông (905): Khúc Thừa Dụ chox kra Pêx xinhv sơưr ntâus têz qơưs Đường, sơưr uô Tiết Độ Sứ, cxiv tsang chinhr cuênx tưx chuv, xâul kangz thôngr trị yangx 1.000 shông ntơưv chor ntu têz qơư sphong ciênr Trung Quốc.

* Nhux shông (965): Đinh Bộ Lĩnh ntâus tangr 12 pangz tuz tros, txar tu siz tsinhz, cat cưr. Shông 966, lễnh Anh hungx angr Hoa Lư sơưr Phuôz teik, hu bê têz qơưs uô Đại Cồ Việt.

* Nhux shông (1049): Phuôz teik Lý Thái Tông cxiv tsang tsuôx Diêm Hựu ntơưv Thăng Long (Hà Nội), tsinhv lo pâuz đhâu bê tsuôx iz tus ndix.

* Nhux shông (1469): Phuôz teik Lê Thánh Tông tso sâu banv đôx Đại Việt, phaiz têz qơưs uô 12 thangx cangr zos Thuận Hóa, Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn Nam, Hải Dương, Sơn Tây, Kinh Bắc, An Bang, Tuyên Quang, Hưng Hóa, Lạng Sơn và Ninh Sơn.

* Nhux shông (1481): Phuôz teik Lê Thánh Tông tsang bia poz jêz Văn miêur ntơưv Cinh đô Thăng Long (Hà Nội) sâu bê cho nênhs tiênr sir pêz têz qơưs puố thâuv chuôz muôx chor khoa thi txus shông uô kangz hlo ntơưv têz qơưs Hậu Lê muôx 124 khoar thi.

 

* Nhux shông (1697): Shông bê Chính Hòa tiv 18 tav phuôz teik Lê Hy Tông, uô tar khăc in haz công bôr bôx ntơưr Đại Việt lus đruôl cir tangs nro thư. Bôx ntơưr lus đruôl vir đaix nuôr muôx 24 fông, zos cêt cuav biên khaov đhâu 3 triêux đais Lý - Trần - Lê, grul ntêr txus 570 shông.

* Nhux shông (1865): Đeiv ntơưr bor Quốc Ngữ Việt Nam xuz thơưx hlo (Gia Định bor) xuât banv thơưx xur hlo.

* Chor shông Nhux (1925): Zos shông muôx ntâu xưv cxênhx tsuv ndu.

1. Tac phâmv “Banv anr tsêr đôs thưc jân Pháp” ntơưv Nguyễn Ái Quốc sâu tơưv ntơưv Paris (thuv đô têz qơưs Pháp).

 

2. Tsêr Cach mangx Phan Chu Trinh, lênhx nênhs uô tsưr hu pêx xinhv zuôr chei pêz têz qơưs ntơưv Pháp tror lus Têz qơưs, mangl thưx jân Phap trâu txiv tuô shông 1908, uô kangz txu grêl haz chox môngl cơư tiv Côn Đảo.

3. Zơưv Huỳnh Thúc Kháng fôngx zưl chiênr đâur ntơưv zơưv Phan Chu Trinh tưz mangl chox môngl cơư Côn Đảo, uô kangz zos chei Tsuv tinhx têz qơưs Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

4. Tsôngv box tangs têz qơưs đâur tranh cuô thưx jân Phap tso tsê rcach mangx Phan Bội Châu mangl ntêk tov Trung Quốc chox lus cơư ntơưv tsêr tưx Hỏa Lò, Hà Nội.

5. Hli 6 Nhux shông (1925): Nguyễn Ái Quốc lus txus Quảng Châu (Trung Quốc) tox tsongs chor nênhs nhiav têz qơưs cxiv tsang Việt Nam Thanh niên Cach mạng đồng chí hội (xuz thơưx hlo ntơưv  Đangv Côngx sanv Việt Nam).

6. Nuz 21/6/1925: Bor “Thanh niên” zos lanhr tus Nguyễn Ái Quốc cxiv tsang tso tơưv, uô muôx chor bor chir cach mangx Việt Nam. Nuôr tưz zos nuz Bor chir Cach mangx Việt Nam.

2,250
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.