Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nghis cuêt HĐPX xênhr pangz tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs phuôv tsangr cxuô făngz

29/01/2021 17:01 G1T+7

Ntu 2015 - 2020, HĐPX xênhr tưz ban hanhx ntâu Nghis cuêt zov chênhr cênhz tsinhz tas chia phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs.

Ntâu chinhr sach pangz mênhx pêv trâu chuôz zis, car nhênhs tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs xưs li Nghis cuêt xur 43/2014/NQ-HĐND lus Chinhr sach pangz lair xuât trâu chor chuôz zis tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz qơư sâuv tahngx tsangv xênhr, ntu 2015- 2020; Nghis cuêt 31/2016/NQ-HĐND lus Chinhr sach pangz shuv xinhz, sinh viên minhx cxưx nênhs tsơưs zos chuôz zis pluôl, jê pluôl shông cơưv 2016 - 2017 txus shông cơưv 2020 – 2021; Nghis cuêt xur 56/2016/NQ-HĐND ban hanhx Tsangz cxênhx txu pluôl truôx đrênhk xênhr Đăk Nông, ntu 2016 – 2020… Kra uô iz tuôv cxix haz muôx kangz hâu chor tsangz cxênhx, chinhr sach ntơưv Trung ương cênhz chor nghis cuêt, chinhr sach đax thux ntơưv xênhr trau tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs tưz pangz cxơưz grang luz nênhx, phuov tsangr cinh têr-tsôngv langx haz txu pluôl truôx đrênk hur tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs. Txus nuôr, tiv lêx chuôz zis pluôl hur tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz qơư sâuv thangx tsangv xênhr yuôr 31%; txu 22% so li cêt cuav cxênhz sâu, sox njuôl chuôz zis pluôl shông 2016 (53%).

Ntu 2015-2020, tangs nro xênhr muôx jê 4.000 chuôz zis tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz qơư lo pangz lair suât đrul tangs nro jê 20 tiv nhiax trơư Nghis cuêt xur 43 ntơưv HĐPX xênhr.

HĐPX xênhr cxênhz seiz, seiz shuôs uô trơưs chor mô hinhx cinh têr ntơưv tsôngv box uô kangz lo pangz pênhr nhiax trơưs Nghis cuêt 43.

Txix shông 2016 txus nuôr, muôx jê 65.000 lênhx shuv xinhz, sinh viên thuôx chuôz zis pluôl, jê pluôl lo pangz nhiax cơưv shuv đrul tangs nro cinh phir jê 16,3 tiv nhiax.

Tangs nro xênhr muôx jê 175.000 lênhx shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs lo pangz hâur pâuk ntơưr, ntơưr sâu hâur shông cơưv yaz đrul pênhr jê 74 tiv nhiax.

H'Mai

2,298
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.