Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Phôngv Đangv 91 shông yaz, phôngv têz qơưs hlang trâu ntu phuôv tsangr yaz

29/01/2021 17:08 G1T+7

Chiv ntux yaz nuôr, pêz Đangv pur 91 shông chox minhx cxưx hlang đhâu cxuô txov nhev, tuôs nênhs chia muôx nuz nuôr, sâuv txux cêr công nghiêx hoar, hiênx đaix hoar, hôix nhâps haz phuôv tsangr truôx đrênhk. Ntêr lus, hur jas tol txaik shông yaz, phôngv Đangv-Phôngv shông yaz tưz zos net văn hoar ntơưv minhx cxưx.

Lâul Hồ tsinhr tsês luz saz tiv zix tsuô tsôngv box cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs.

Shông 2020, hur chox kra ntơưv Đangv Cộng sản Việt Nam, pêz têz qơưs tưz hlang đhâu ntâu txov nhev, tiv zix mas hâux lưv phangx tangr cangz moz Covid-19. Pêz têz qơưs tưz uô los six jông “hâux lưv cep” iz cê phangx tangr cangz moz, iz cê phux hôix, phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx. Keiz cxangz ndê cinh têr ntơưv Việt Nam lo jê 3%, keiz saz hlo hur thangx tsangv haz kangz ntux. Luz nênhx ntơưv Pêx xinhv txuôl nzir lo hlôngr txangr haz tâu jông đuô...

 

Shông 2021, thơưx shông uô trơưs Nghis cuêt Đaix hôix Đangv tangs têz qơứ jas tiv XIII, hur chox kra ntơưv Đangv Cộng sản Việt Nam, kra uô ntơưv Chinhr phuv, tsinhr tiv Việt Nam zuôr txuôl nzir uô lo ntâu đuô haz hur sưs nghiêx cxiv tsang haz phuôv tsangr têz qơưs.

Phôngv Đangv 91 shông yaz

Quốc Sỹ

12,670
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.