Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Krông Nô mât mray nau way ơm kăl e tâm r’nglăp đah nau kan bư ntŭk hăn pâl tâm kông viên Neh ntu Lam ăp bri dak Dak Nong

29/01/2021 16:58 G1T+7

Krông Nô gĕh rlau 20 bu nong oh nô rêh ndrel ta 23 buôn, bon tâm lam ăp xă, bon jê; tâm nĕ gĕh bar bu nuyh tơm lah R’đe n’hanh Bu Nong.

Trĕng uănh nau kan mât mray nau way ơm kăl e ăp bu nong iê bu nuyh jêng du ntil nau mĭn kan gơi bư ntŭk hăn pâl tâm Kông viên neh ntu tâm lam n’qual Krông Nô, Krông Nô lĕ nsrôih mbơh ntĭm, jă đă Bu nuyh bon lan pah kan, nchră ăp ntil nau kan gơi mât mray, hao uĕh nau way ơm kăl e. Bon lan ăp bu nong ta aơ gĕh nau mĭn n’hanh nau nsrôih mât mray, hao dŏng uĕh ăp ntil nau kh’lay tâm nau way ơm bu nong. Ta ăp buôn, bon bu nuyh Bu Nong, R’đe lĕ ndâk phung tŭr chĭng goh goong; 70% bu ur Bu Nong ntơm 18 năm blau vâng tanh; nau kan tanh sah siau dơi mât mray uĕh… Nau way, rbŭn bư brah dah kăl e ăp bu nong mpeh Bắc tâm ban gĕh bư brah Cấp sắc bu nuyh Dao; Bư brah Lồng tồng bu nuyh Tày, Nùng; Khua luống, mprơ Khặp, k’dŏ mâng bơh bu nuyh Thái dơi bu n’hưch mât mray, hao dŏng pâl ân uĕh tâm nau rêh…

Ntâu nghi thưc lêr truênx thôngr lo nênhs Ê đê, M’nông tror uô tơưv, tsov cưv hur chor nuz hôix.

Tuôx txus Krông Nô, kruô uô si lo seiz chor nghi lêr truênx thôngr ntơưv tsôngv box nhoz qơư xưs li: Lêr nox mor blêx yaz, Lêr lus tsêr yaz, Lêr côngv ndix nxêz...

Ntâu hoax đôngs văn hoar-văn nghês, chor lêr hôix, uô si lo tsov cưv nax shông chia khangr kra chor sanv phâmv uô si trôngx qơư.

Y Sơn

1,112
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.