Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pangz Văn nghês jân jan xar Thuận An

29/01/2021 16:57 G1T+7

Shông 2015, lo kruôz ntuôl ntơưv cxênhx wiv, chinhr cuênx haz iz cxa nênhs lâul nhoz 2 luz jos Bu Ðăk haz joss Sar Pa, Pangz Văn nghês jân jan xar Thuận An (Ðăk Mil) lo cxiv tsang muôx 20 lênhx nênhs M'nông, muôx shông txix 18 – 55 shông. Txix ntơư txus nuôr, chor thanhx viên hur pangz tsinhr uô cê yangz shuv, biêuv jiênr hur chor hoax đôngs văn hoar, văn nghês ntơưv trôngx qơư.

Pangz văn nghês phaiz uô 2 pơưk: pơưk khoz đruôl chiêng haz pơưk sênhr chêr. Cênhz khoz đruôl haz sênhr chêr, chor thanhx viên pangz tsinhv pâuz hu gâux haz biêuv jiênr chor gâux xưs li krôngz nhuôs, hu gâux plênhk, hu gâux siz lưr… Iz făngz, pangz tsinhv yangz shuv ntâu jăngx gâux kruôl txus Lâul Hồ, siz hluz, hlôngr yaz ntơưv kuz tsêr-têz qơư, jêx jos; môngl côngv chor hôix văn nghês cuânx tsungr, zos lưu chor đơn vix, cơ cuan thâuv muôx nhu câux haz lo ntâu thanhx tich saz hur cxuô hôix siz lưr, hôix jiênr. Đhâu ntơư, Pangz Văn nghês jân jan tưz pangz mangx tuôr tsês, zor zux cxuô cxênhx nênhs M'nông phat hui đuô haz grê jông văn hoar truênx thôngr sâuv kuz qơư đriv Thuận An.

Pangz Văn nghês jân jan xar Thuạn An tsinhr tox tsongs sinh hoax, yangz shuv cuz saz lus.

Chor thanhx viên txir nênhx shuv khoz đruôl chiêng haz siz thangv kra tsưr ziv khoz đruôl uô ntêx thâuv biêuv jiênr.

Nghês nhân ưu tur H’Plơ, Đôix trươngv pangz văn nghês saz ntêr kra cxuô đôngx tac gre sênhr chêr truênx thôngr ntơưv minhx cxưx M’nông trâu chor thanhx viên pux.

Y Krăk

901
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.