Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đangv bôx xar buôs đriv Thuận Hạnh chox kra trôngx qơư phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx

29/01/2021 16:59 G1T+7

Đangv bôx xar Thuận Hạnh (Đăk Song) nhis nuôr muôx 18 chi bôx trưx thuôx đrul 327 đangv viên; hur ntơư muôx 124 đangv viên pux, 7 đangv viên minhx cxưx nênhs tsơưs.

Đangv bôx kra cxix cxuô chor nghis cuêt ntơưv cxênhx saz, nghis cuêt ntơưv đangv bôx xar txus cxuô chi bôx haz chor đangv viên; kra cxuô chi bôx cxiv tsang nghis cuêt mênhx pêv chia zuôr ntơư uô cơ sơv chox kra phuôv tsangr lus cinh tể-tsôngv langx trơưs yênhx cuir, yênhxx shông... Cxuô cxênhx wiv Đangv cơ sơv chox kra trơưs făng hlôngr txangr cơ câur kôngz lông huv trâu tiêmx năng qơư muôx jul ntơưv trôngx qơư, sir jul uô trơưs khoa hocx cir thuôx hur uô nox chia cxangz nde năng suât, tsât lươngs kôngz lông, tsax zus, uô trơưs hangx huv cênhz thix trươngx sir zôngv...

Cênhz đrul phuôv tsangr kôngz lông, thương mais-ju lix tsinhv zos qơư muôx jul ntơưv xar Thuận Hạnh.

Nhis nuôr, Thuận Hạnh tưz lo huv jêx jos yaz; shuv xinhz hur ntu shông môngl cơưv lo 98%; pêx xinhv muôx thev bov hiêmv y têr  86%; 92% jêx jó lo huv văn hoa; chor chuôz zis pluôl, chuôz zis jê pluôl tsuôl yuôr hur kangz 1,6%; sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tiz nênhs shông 2020 lo 52,9 chơưx nhiax/lênhx nênhs/shông... Luz nênhx ntơưv pêx xinhv ziv nuz ziv truôx haz phuôv tsangr. Shông 2020, Đangv bôx xar Thuận Hạnh cuôs cxênhx saz công nhênhx txuôl nzir uô tar jông yangx hâux lưv.

Nênhs kôngz hur xar đê phưx txoz.

Mai Anh

1,125
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.