Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk Nông zov chênhr phuôv tsangr đangv viên minhx cxưx nênhs tsơưs

29/01/2021 17:02 G1T+7

Xênhr wiv Đăk Nông tsinhr zov chênhr txus hâux lưv cêt nax đangv viên zos minhx cxưx nênhs tsơưs haz cxiv tsang chi bôx ntơưv jêx jos... Nhiêmx cix 2015-2020, hâux lưv phuôv tsangr đangv viên minhx cxưx nênhs tsơưs muôx ntâu hlôngr txangr jông lus xur lươngs haz tsât lươngs; pangz mangx zov chênhr trâu nrar nênhs canr bôx nhoz tuz nhoz đêz.

Chor tsov cưv cơ sơv đangv nhoz trôngx qơư zov chênhr cxiv tsang cêr hoaix phuôv tsangr đangv viên minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz jêx jos muôx tsơưs đangv viên los sis tsi tâu muôx đangv viên zos nênhs nhoz qơư, minhx cxưx nênhs tsơưs. Hur 5 shông đhâu, Đangv bôx xênhr cêt nax lo yangx 1.160 đangv viên minhx cxưx nênhs tsơưs tangs nro xênhr ndê yangx 4.000 đangv viên. Shông 2020, tangs nro xênhr cêt nax lo 532 đangv viên, hur ntơư muôx 118 đangv viên minhx cxưx nênhs tsơưs, 287 đangv viên pux…, pangz mangx cxangz chor đangv viên tangs nro xênhr ndê 26.685 đangv viên. Chor đangv viên yaz minhx cxưx nênhs tsơưs uô kangz lo cêt nax por lênhx muôx saz phat hui vai tsox xung cich, ntâus ntêx hur phuôv tsangr cinh têr chuôz zis, môngl uô hâux lưv tsôngv langx ntơưv trôngx qơư.

Phuôv tsangr đangv viên minhx cxưx nênhs tsơưs pangz mangx cxiv tsang tsov cưv cơ sơv đangv nhoz cxuô trôngx qơư ziv nuz ziv muôx jul.

Trơưs thôngr cê, fênhx đrăngz nax shông Ðangv bôx xênhr cêt nax lo yangx 200 đangv viên minhx cxưx nênhs tsơưs.

Ðangv viên pux minhx cxưx nênhs tsơưs ziv nuz ziv cxangz ndê trinhx đôs, phat hui vai tsox ntâus ntêx, chox kra hur hâux lưv.

Ðangv viên minhx cxưx nênhs tsơưs tưz zos chor nênhs jông hur cxuô phong tsox siz lưr ntơưv cơ sơv.

Ðangv viên minhx cxưx nênhs tsơưs zos nênhs ntâus ntêx hur phuôv tsangr cinh têr chuôz zis, tuôr tsês văn hoar truênx thôngr haz cxiv tsang trôngx qơư.

A Trư – H’Mai

2,110
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.