Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk Mil til môngl txus hênhx jêx jos yaz haz ndê thix xar uô ntêx shông 2025

29/01/2021 17:00 G1T+7

Uô kangz 10 shông cxiv tsang jêx jos yaz, ndêx muôl jêx jos hênhx Ðăk Mil hlôngr txangr sei, cơ sơv hax tângx uô tar jux jul; luz nênhx vâts tsât, tinh thânx ntơưv Pêx xinhv iz trux lo tâu jông.

Txus kangz shông 2020, hênhx muôx 6/9 xar lo huv jêx jos yaz; thix trânr Đăk Mil lo huv đô thix zangv IV, cinh têr jêx jos iz truôx hlôngr txangr trơưs făngz cxangz nde tiv tsongs công nghiêx-tiêuv thuv công nghiêx haz thương mais, jix vus. Sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tiz nênhs lo muôx 59 chơưx nhiax/shông; tiv lêx chuôz zis pluôl yuôr 2,29%... Hur 5 shông tov ntêx, Đăk Mil txuôl nzir chênhr phangx khai thac muôx kangz hâu cxuô tiêmx năng, qơư muôx jul, bov đamv tôc đôs cxangz ndê cinh têr sei, truôx đrênhk. Iz făngz ntơư, hênhx tox tsongs uô jông chor tsangz cxênhx mux tiêu têz qơưs, tu jông đuô luz nênhx vâts tsât, tinh thânx ntơưv Pêx xinhv, tiv zix mas tsôngv box cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs, tsôngv box nhoz tuz, nhoz đêz haz chor nênhs chinhr sach... Đangv bôx, chinhr cuênx haz tsôngv box cxuô minhx cxưx sâuv thangx tsangv sir jul cxiv tsang Đăk Mil nde lo huv hênhx jêx jos yaz haz ndê thix xa ruô ntêx shông 2025.

Đăk Mil sir jul cuôs lo hênhx huv jêx jos yaz haz ndê thix xar uô ntêx shông 2025.

Xar Đăk Gằn trâu saz cxiv tsang thangx tsangv zov chênhr chok ntông nox txir ntơưv hênhx haz xênhr.

Ntâu xar jêx jos yaz hênhx Đăk Mil cxiv tsang cêr pangx, pangz uô njuôz-hur saz-jông gâux.

Y Krak

1,145
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.