Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đaix hôix XIII ntơưv Đangv - keiz zov chênhr krê ntu phuôv tsangr yaz

29/01/2021 17:06 G1T+7

Txix nuz 25/1 txus 2/2, Đaix hôix Đaix biêuv tangs têz qơưs jas tiv XIII ntơưv Đangv Cộng sản Việt Nam zuôr krêz uô ntơưv Thuv đô Hà Nội. Nuôr zos iz xưv cxênhx lux zov chênhr ntơưv Đangv haz ntơưv minhx cxưx. Canr bôx, đangv viên haz Pêx xinhv los six zov chênhr haz tol ntâu cix vongs trâu uô tar ntơưv Đaix hôix.

Tangs nro shênhv krêz Đaix hôix jas tiv XIII Đangv Cộng sản Việt Nam.

Đrul phương châm “Côngv saz - Pêx xinhv uô tsưr - Civ cương - Sangr tos - Phuôv tsangr”, Đaix hôix XIII ntơưv Đangv chuôz mux tiêu tangs nro zos: Nâng cao năng lưx chox kra, năng lưx tuôr chei haz đăngs jul chiênr đâur ntơưv Đangv; cxiv tsang Đangv haz hêx thôngr tsinhz chei hur saz, muôx jul tangs nro; cungv côr, cxangz nzir saz njênhk ntơưv Pêx xinhv trâu Đangv, Têz qơưs, chêr đôs xar hôix chuv nghiar; cxơưz xangr phuôv tsangr têz qơưs phônx vinh, vangv mênhx, phat hui saz xangr haz đăngs jul côngv saz tangs minhx cxưx, cênhz đăngs jul thơix đaix; cxiz chênhr tangs nro, tuôv cxix công cuôx hlôngr yaz, công nghiêx hoar, hiênx đaix hoar; por vêv truôx đrênhk Têz qơưs, tuôr truôx môi trươngx tax tul, truôx khor.

Đôngx chir Nguyễn Phú Trọng, Tôngv Bir thư, Tsuv tinhx têz qơưs trinhx bayx bor cor ntơưv Ban Tsât hanhx Trung ương khoar XII.

Đaix hôix xac đinhs, sir jul txus shông 2025, pêz têz qơưs zos têz qơưs công nghiêx trơưs făng hiênx đaix, hlang đhâu greiz thu nhâps fênhx đrăngz kêl. Txus shông 2030, pêz têz qơưs zos têz qơưs công nghiêx hiênx đaix, sâu fênhx đrăngz saz. Txus shông 2045, pêz têz qơưs zos têz qơưs bluô nux, trơưs đinhx hươngr xã hội chủ nghĩa, muôx thu nhâps saz.

Tov ntêx sanhv Trung tâm Hôix nghis Têz qơưs zos biêuv tươngs tâuk las đrul hangx bê ntơưr Đaix hôix XIII

Đrôngl Gia Nghĩa đei qix pangx, khâuv hiêus tol txaik Đaix hôix Đaix biêuv tangs têz qơưs jas tiv XIII ntơưv Đangv.

 

12,551
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.