Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đại hội XIII của Đảng - dấu mốc quan trọng mở ra thời kỳ phát triển mới

29/01/2021 17:06 G1T+7

Từ ngày 25/1 đến 2/2, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Đây là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của dân tộc. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng vào thành công của Đại hội.

Toàn cảnh khai mạc Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Công Tính

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội XIII của Đảng đề ra mục tiêu tổng quát là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trình bày báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Ảnh: Công Tính

Đại hội xác định, phấn đấu đến năm 2025, nước ta là nước công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, nước ta là nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có thu nhập cao.

Trước sảnh chính Trung tâm Hội nghị Quốc gia là biểu tượng búa liềm cùng dòng chữ Đại hội XIII

Thành phố Gia Nghĩa trang trí cờ hoa, khẩu hiệu chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Nguyễn Nam

12,335
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.