Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

10 xưv cxênhx nto bê xênhr Đăk Nông shông 2020

29/01/2021 17:07 G1T+7

10 xưv cxênhx nto bê xênhr Đăk Nông shông 2020

1. Ðaix hôix đaix biêuv Ðangv bôx xênhr Ðăk Nông jas tiv XII

Ðaix hôix Ðaix biêuv Ðangv bôx xênhr Ðăk Nông jas tiv XII, ntu 2020 - 2025 uô txix nuz 14 - 16/10/2020 ntơưv Trung tâm Hâix nghis xênhr.

Ảnh: Hồ Mai

2. Công bôr cxiv tsang đrôngl Gia Nghĩa

Mo 15/1/2020, WBPX xênhr Ðăk Nông tsov cưv Lêr công bôr Nghis cuêt ntơưv Wiv ban Thươngx vus Cuôr hôix lus hâux lưv cxiv tsang đrôngl Gia Nghĩa.

3. Ðaix hôix Siz lưr nhiav têz qơưs xênhr Ðăk Nông jas tiv III

Nuz 25/9/2020, ntơưv Trung tâm Hôix nghis xênhr, tưz tsov cưv Ðaix hôix Siz lưr nhiav têz qơư xênhr Ðăk Nông jas tiv IV (2020 -2025), tuôx côngv muôx 253 đaix biêuv tsinhv. 

4. Công viên điax tsât Ðăk Nông lo công nhênhx Công viên điax tsât tangs ro UNESCO

Mo 24/11/2020, ntơưv Lêr krêz Lêr hôix Văn hoar ntâuz txaix Việt Nam jas tiv 2/2020, hlôngr njêx muôl Tsov cưv UNESCO tưz khơưs Fax công nhênhx côngz bê Công viên điax tsât tangs nro UNESCO Ðăk Nông.

5. Ðăk Nông đăng cai tsov cưv uô tar Lêr hôix Văn hoar ntâuz txaix Việt Nam jas tiv 2 shông 2020 haz ntâu tsangz cxênhx văn hoar, nghês thuôx lux

Txix nuz 24-29/11/2020, Lêr hôix Văn hoar ntâuz txaix Việt Nam jas tiv 2 nshông 2020 lo WBPX xênhr Ðăk Nông tsov cưv ntơưv thangx tsangv por trông pangs đêx, đrôngl Gia Nghĩa, đrul chuv đêx “Lêr hôix văn hoar haz ju lix-Tinh hoa phương Ðông”.

Ảnh: Nguyễn Nam

6. Yangz đuô 60 shông Nuz Krêz yangz Cêr hanhx lang ntâus tsangv Kâuv têz-Kangz têz ntu đhâu xênhr Ðăk Nông

Mo 29/10/2020, ntơưv Trung tâm Hôix nghis xênhr, Xênhr wiv, HÐPX, WBPX, Wiv ban MTTQVN xênhr Ðăk Nông tsov cưv Lêr yangz đuô 60 shông Nuz krêz yangz Cêr hanhx lang ntâus tsangv Kauv têz-Kangz têz  (30/10/1960 – 30/10/2020).

7. Thơưx jas ntâus grê, khơưs công nhênhx OCOP trâu chor sanv phâmv kôngz lông

Hur shông 2020, WBPX xênhr Ðăk Nông tưz khơưs ntơưr công nhênhx 22 sanv phâmv tiêu chuânv thuôx Tsangz cxênhx iz xa riz sanv phâmv (OCOP) ntơưv xênhr.

8. Sir jul phangx tangr cangz moz

Iz făngz sir jul cxênhz yuôx, uô qơư tangr cangz moz Covid-19, tangs nro xênhr tưz sir jul, chênhr phangx hur tangr lo tar cangz moz kang đơưz haz chor moz txangr cis ntơưv trôngx qơư.  

9. Ðăk Nông đăng cai tsov cưv uô tar jaiv ntâus bongr U23 Têz qơưs thơưx jas

Jaiv Vô đix ntâus bongr U23 têz qơưs shông 2020 uô ntơưv đrôngl Gia Nghĩa txix nuz 7-15/11, tuôx côngv muôx 6 pangz bongr txir nênhx haz 6 pangz bongr pux.

Ảnh: Hồ Mai

10. Ntêl lo ntâu vus anr zênhz yuôx lux

Hur shông 2020, lưx lươngs công an tưz sox pâuz, ntêl lo 183 chuôv nênhs cxuv chei zênhz yuôx (cxangz 103 chuôv so li shông 2019) đrul 454 lênhx khơưs tsês, grang, muôs, sir zôngv cxuv chei tsât zênhz yuôx.

Nguyễn Hải – Đức Diệu (t.h)

10,381
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.