Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Phôngv Đangv 91 shông yaz, phôngv têz qơưs hlang trâu ntu phuôv tsangr yaz
 • 29/01/2021 17:08
 • Chiv ntux yaz nuôr, pêz Đangv pur 91 shông chox minhx cxưx hlang đhâu cxuô txov nhev, tuôs nênhs chia muôx nuz nuôr, sâuv txux cêr công nghiêx hoar, hiênx đaix hoar, hôix nhâps haz phuôv tsangr truôx đrênhk. Ntêr lus, hur jas tol txaik shông yaz, phôngv Đangv-Phôngv shông yaz tưz zos net văn hoar ntơưv minhx cxưx.
 • Đaix hôix XIII ntơưv Đangv - keiz zov chênhr krê ntu phuôv tsangr yaz
 • 29/01/2021 17:06
 • Txix nuz 25/1 txus 2/2, Đaix hôix Đaix biêuv tangs têz qơưs jas tiv XIII ntơưv Đangv Cộng sản Việt Nam zuôr krêz uô ntơưv Thuv đô Hà Nội. Nuôr zos iz xưv cxênhx lux zov chênhr ntơưv Đangv haz ntơưv minhx cxưx. Canr bôx, đangv viên haz Pêx xinhv los six zov chênhr haz tol ntâu cix vongs trâu uô tar ntơưv Đaix hôix.
 • Chor chiv tiêu zov chênhr lus phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx 5 shông 2021 – 2026
 • 29/01/2021 17:05
 • Tôc đôs cxangz ndê cinh têr (GDP) fênhx đrăngz 5 shông lo muôx li 6,5 - 7%/shông. Txus shông 2025, GDP fênhx đrăngz tâuz hâu tiz nênhs lo muôx 4.700 - 5.000 USD; pangz ntơưv năng suât chor nhân tôr tôngv hơx (TFP) trâu cxangz ndê lo muôx 45%; tôc đôs cxangz ndê năng suât los đôngs fênhx đrăng yangx 6,5%/shông; tiêu hao năng lươngs xangv sâuv GDP fênhx đrăngz txu 1 - 1,5% nax shông; tiv lêx đô thix hoar muôx li 45%; tiv trongx công nghiêx chêr biênr, chêr tos hur GDP lo yangx 25%; cinh têr xur lo muôx 20% (GDP).
 • Chor shông Nhux zov chênhr hur lus đruôl Việt Nam
 • 29/01/2021 17:03
 • * Nhux shông (41): Uô kang tir ntâus têz qơưs Hán tangs, Oz tus pus Trưng sơưr phuôz teik nhoz ntơưv Mê Linh, cxiv tsang haz cungv côr têz qơưs đôcx lâpx chêr đôs cuân uô tsưr pux chox chei xuz thơưx hlo nhoz Việt Nam.
 • Đăk Nông zov chênhr phuôv tsangr đangv viên minhx cxưx nênhs tsơưs
 • 29/01/2021 17:02
 • Xênhr wiv Đăk Nông tsinhr zov chênhr txus hâux lưv cêt nax đangv viên zos minhx cxưx nênhs tsơưs haz cxiv tsang chi bôx ntơưv jêx jos... Nhiêmx cix 2015-2020, hâux lưv phuôv tsangr đangv viên minhx cxưx nênhs tsơưs muôx ntâu hlôngr txangr jông lus xur lươngs haz tsât lươngs; pangz mangx zov chênhr trâu nrar nênhs canr bôx nhoz tuz nhoz đêz.
 • Pangz Văn nghês jân jan xar Thuận An
 • 29/01/2021 16:57
 • Shông 2015, lo kruôz ntuôl ntơưv cxênhx wiv, chinhr cuênx haz iz cxa nênhs lâul nhoz 2 luz jos Bu Ðăk haz joss Sar Pa, Pangz Văn nghês jân jan xar Thuận An (Ðăk Mil) lo cxiv tsang muôx 20 lênhx nênhs M'nông, muôx shông txix 18 – 55 shông. Txix ntơư txus nuôr, chor thanhx viên hur pangz tsinhr uô cê yangz shuv, biêuv jiênr hur chor hoax đôngs văn hoar, văn nghês ntơưv trôngx qơư.
 • Tsư kangz nzal huz chơưr mos truênx thôngr M’nông
 • 29/01/2021 16:56
 • Đrul saz xangr tuôr tsês tsư kangz ntơưv huz chơưr mos truênx thôngr nênhs M’nông haz cxangz nzir thu nhâps ntơưv nghêx truênx thôngr, kuôl pux jos Bu N’Drung, xar Đăk Buk So (Tuy Đưc) uô cê cxiv tsang Tuv hơx tac uô chơưr mos.
 • Tuôr tsês banv săc văn hoar truênx thôngr cxuô minhx cxưx hur tsêr cơưv
 • 29/01/2021 16:54
 • Tsêr Phôv thông minhx cxưx nôix trur THCS haz THPT hênhx Đăk Glong muôx cxangx 200 shuv xinhz thuôx chor khôir lơp 6 txus 12; hur ntơư tiv zix mas shuv xinhz minhx cxưx Môngz, Mạ, M’nông, Zir, Mênhx Jênhx… Ntâu shông đhâu, iz făngz sir jul uô jông tsât lươngs kra haz cơưv, tsêr cơưv tsinhr zov chênhr zor zux tuôr tsês văn hoar truênx thôngr cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs.
 • Nghêx nhân ưu tur H’Nir
 • 29/01/2021 16:53
 • Thâuv zâu, pus H’Nir (zus shông 1956), minhx cxưx Mạ nhoz jos Sa Ú-Dru tưz cơưv shuv nghêx ntul ntâuz txaix ntơưv nav shang haz chor muôv hluz. Ziv los gruôl haz têk txơưx, muôx 18 shông, pus tưz pâuz ntul ntâuz txaix, yo, fuôv, khôr... trơưs phong cach ntâuz txaix truênx thôngr.
<< <  1  2  3  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.