Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • 10 xưv cxênhx nto bê ntơưv xênhr Ðăk Nông shông 2022
 • 16/01/2023 10:27
 • 1. Hôix thov cui hoaix xênhr Ðăk Nông ntu 2021-2030, til saib môngl txus 2050, tsov cưv nuz 16/9. Hôix thov zos cơ sơv zov chênhr chia Ðăk Nông xair cix banv, uô tar đôx an cui hoaix xênhr ntu 2021-2030, til saiz môngl txus 2050 trinhx Chính phuv sâu bê.
 • Zov chênhr phuôv tsangr pangz canr bôx minhx cxưx nênhs tsơưs
 • 16/01/2023 10:17
 • Tangs nro xênhr muôx 1.896 canr bôx, công tsưc, viên tsưc (CB, CC, VC) zos DTTS, txir yangx 10% tangs nro CB, CC, VC. Chor shông đhâu, xênhr zov chênhr hâux lưv tos nguônx, muôz lus cui hoaix haz bôix jươngr huv pangz canr bôx zos DTTS. Zos li, pangz nuôr cxangz ndê lus xur lươngs haz tsât lươngs, pangz mangx cxiz chênhr xưs nghiêx phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx. Tangz sis, so li tsênhr tênhv nhiêms vus, hâux lưv cxiv tsang pangz CB, CC, VC nênhs DTTS tsi tâu hlôngr yaz tsinhz tas. Xur lươngs CB, CC, VC nênhs DTTS hur cui hoaix tsênhv tsơưs. Kror đox tos, bôix jươngr canr bôx nênhs DTTS tsi tâu lo zov chênhr huv.
 • Gia Nghĩa sir jul tâu huv jêx jos yaz nâng cao
 • 16/01/2023 10:15
 • Uô kangz cxiv tsang tar jêx jos yaz (NTM) trâu shông 2020, Đảng bôx, chinhr cuênx haz Pêx xinhv đrôngl Gia Nghĩa txuôl nzir sir jul txus shông 2025, tangs nro 2 xar Đăk Nia, Đăk R’moan por lênhx uô tar NTM nâng cao, hur ntơư muôx 1 xar tâu huv NTM zangv kâur.
 • Ðảng viên jông nhoz cơ sơv
 • 16/01/2023 10:10
 • Chor shông đhâu, ntâu canr bôx, đảng viên DTTS sâuv thangx tsangv xênhr tsênhr sir jul, ntâus ntêx hur cxuô hoax đôngx, trâu saz phuôv tsangr cinh têr, cxiv tsang jêx jos ziv nuz ziv muôx bluô nux. Pangz canr box, đảng viên nhoz cơ sơv trâu saz chox chor chinhr sach ntơưv Đảng, phap luôx ntơưv Têz qơưs môngl txus tsôngv box muôx kangz hâu. Chor nênhs ntơư tsi tangs zos nênhs jông, uô bluô nux coz mas tsênhv tsênhr txangr jê DTTS, kra pêx xinhv tsưr ziv tu kôngz, zus tsax… Đhâu ntơư, pangz mangx đăngs jul ntơưv zus chia chox pêx xinhv thangx tsangv DTTS ziv nuz ziv phuôv tsangr.
 • Phat hui ji sanv văn hoar thangx tsangv Công viên điax tsât tangs nro UNESCO Ðăk Nông
 • 16/01/2023 10:06
 • Công viên điax tsât tangs nro (CVĐCTC) UNESCO Đăk Nông muôx angr đangr yangx 4.700km2, grul ntêr đhâu 6 hênhx, đrôngl zos: Cư Jut, Đăk Mil, Đăk Song, Đăk Glong, Krông Nô haz đrôngl Gia Nghĩa. Sâuv thangx tsangv CVĐCTC UNESCO Đăk Nông muôx ntâu tsangr, ntâu zangv lus văn hoar truênx thôngr ntơưv chor minhx cxưx nhoz qơư haz minhx cxưx nênhs tsơưs (DTTS) uô nênhx, uô nox nhoz ntơưv nuôr xưs li M’nông, Mạ, Ê đê, Nduôr, Chu, Zir, Langl, Môngz... Chor đax trưng, săc thair văn hoar jiêng ntơưv iz zangv minhx cxưx uô muôx đaiv tranh ntâu zangv maux ntơưv iz thangx tsangv văn hoar.
 • Kror chuz hur luz nênhx nhoz tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz Tây Nguyên
 • 16/01/2023 09:54
 • Trơưs xangr ntơưv tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz qơư nhoz Tây Nguyên has tsongs, Đăk Nông hais jiêng, hluôr tơưk zos“tsưr xinhz” môngr jông, muôx vai tsox zov chênhr hur luz nênhx cêr njênhs. Ntơưv uô sar cxuô zangv nox, lơưr tsax kus fêv, txus ntê sur por lênhx khov hluôr tơưk. Zos li, luz tsêr tưs tưz por lênhx muôx kror chuz uô nox haz trâur tơưk sur zus luz tsêr.
 • Kuôl pux Chu Thanh Y tuôr nghêx ntul, xơưk pangx ntâuz truênx thôngr
 • 16/01/2023 09:51
 • Xar Nâm N’đir (Krông Nô) muôx 8 luz jos đrul yangx 2.100 tsêr, muôx li 9.600 lênhx nênhs; hur ntơư minhx cxưx Chu muôx jê 30%, tiv zix mas zos Chu Thanh Y. Tuôx Đăk Nông uô nênhx nhoz tưz ntêr, tangz sis tsôngv box Chu Thanh Y tsênhr zov chênhr tuôr tsês văn hoar ntơưv minhx cxưx, tiv zix mas nghêx xơưk pangx ntâuz haz ntul ntâuz txaix truênx thôngr.
 • Zangv nox jông tiv zix nuz tsaz ntơưv trôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs
 • 16/01/2023 09:47
 • Cxuô DTTS sâuv thangx tsangv xênhr muôx ntâu zangv nox đax sanv truênx thôngr nuz tsaz. Cxuô zangv nox truênx thôngr chox môngl công tsưrv xinhz los sis hur pluôl nox uô cê, tav kruô tưz zos iz zangv kangz hur nuz tsaz ntơưv tsôngv box. Iz zangv minhx cxưx muôx iz zangv nox kangz, jông. Nênhs M’nông muôx canh bôix, canh thux, mor trăngx, grax chi.
 • Tsus shông 2023, tangs nro cxuô jêx jos muôx pangz văn nghês jân jan
 • 16/01/2023 09:43
 • Đêx anr “Tuôr tsês, phat hui grê suôz gâux, jân vur, jân nhax (DC, DV, DN) ntơưv cxuô DTTS cênhz phuôv tsangr ju lix ntu 2021-2030” ntơưv txênhr tâu uô trơưs txix shông 2022 txus shông 2030; phaiz uô 2 ntu: ntu I txix shông 2022 txus 2025 haz ntu II txix shông 2026 txus 2030.
 • Ânr tươngs txu pluôl hur thangx tsangv tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs
 • 16/01/2023 09:36
 • Hur chor shông đhau, cênhz chor chinhr sach ntơưv Trung ương, ntâu tsưr ziv tưz tau xênhr kra uô xưs li: pangz zuz kông nôngz tsax; đrul chor tsov cưv njênhk zôngv chia pêx xinhv txaik pênhr phuôv tsangr uô nox; cxiv tsang chor tuv, pơưk chia siz pangz hur phuôv tsangr cinh têr; cênhz kra nghêx cênhz tsov cưv cxuô jas cơưv shuv xangz zos khoa hocx cir thuôx… Đhâu ntơư, pangz tiv lêx chuôz zis pluôl txu txix 19,26% shông 2015 grêl 6,98% shông 2020, (hur 5 shông txu 12,28).
<< <  1  2  3  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.