Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Sir jul tsêz bê ntơưr trâu nênhs Môngz nhoz xar Đăk Ngo
 • 26/01/2022 08:07
 • Tsêr cơưv cxênhx I Vừ A Dính, xar Đăk Ngo (Tuy Đưc) muôx 20 lơp cơưv, 25 canr bôx, cưs kra ntơưr, nhân viên haz 734 shuv xinhz (tiv zix mas zos minhx cxưx Môngz, M’nông…). Tsêr cơưv muôx 2 kror qơư kra ntơưr, qơư cơưv tsinhv nhoz ntơư jos Tân Lập haz jos Ninh Hòa đrul 361 shuv xinhz haz kror qơư cơưv ntơưv jos Đoàn Kết đrul 373 shuv xinhz. Tsêr cơưv nuôr cêv plơưr hênhx Tuy Đưc muôx li 36 km, hur ntơư muôx 12 km cêr angr, cheix ntux nangl angr nhênhv, bluô, môngl lus phiv liv yangx. Viv li, ntâu cưs kra ntơưr nhoz đêz tsuv nhoz ntơưr tsêr ntơưr kangz tuânx li môngl tsêr.
 • Hlôngr yaz ntơưv OCOP Đăk Nông
 • 26/01/2022 08:03
 • Kra Đêx anr Tsangz cxênhx iz xar iz sanv phâmv (OCOP) ntu 2018 – 2020, til môngl txus shông 2030, txus nuôr, tangs nro xênhr tưz muôx 41 sanv phâmv lo OCOP ntơưv hangx 3 - 4 nuz kuz. Chor sanv phâmv OCOP tiv zix zos tox tsongs trâu thưx phâmv, njaz, măc ca, phưx txoz, nôngz điêux, sâux riêng, bơ… Nuôr por lênhx zos chor sanv phâmv đax trưng, tiv zix, hlôngr njêx muôl trâu chor trông qơư.
 • Cư Jut truôx qơư nhoz trâu pêx xinhv tsir txangr tuôx
 • 26/01/2022 08:14
 • Chor shông đhâu, Cu Jut tưz uô ntâu jưs anr bur chir, truôx qơư nhoz trâu pêx xinhv DCTD sâuv thangx tsangv hênhx. Hênhx tưz bur chir truôx qơư nhoz trâu cxênhx cxênhz chuôz zis tuôx chor xênhr Kâuv têz, chuôz zis minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz ntơưv qơư tsi muôx qơư nhoz tangz tov nhoz ntơưv chor lax têz jê ntul hangr jôngr lo bur chir lus uô nênhx nhoz jos yaz iz cê ntơưv jos 7, 9, 10, xar Cư K’nia; jos 15, 20 xar Ðăk Drông; jos 9 xar Ðăk Wil.
 • Đax sanv njaz Buôn Chóah
 • 26/01/2022 08:04
 • Buôn Chóah zos xar nhoz tuz nhoz đêz, nhoz lơưr ntul nav đêx Krông Nô ntơưv xênhr Đăk Nông. Zos hangr đêx Krông Nô nax shông cxuz cuô môngr angr cênhz gruôl, sir jul ntơưv ntâu chuôz zis minhx cxưx, đrăngs lax Buôn Chóah nhis nuôr tưz zos thangx tsangv zov chênhr chok lương thưx ntơưv xênhr. Năng suât blêx lo chor sazhangx tsangv Têi Nguên đrul chor nôngz blêx tsư kangz đax ST24, ST25, RVT…
 • Jông gâux chor trôngz hluôr tơưk Công viên Đias tsât tangs nro UNESCO Đăk Nông
 • 26/01/2022 07:49
 • Trơưs seiz njuôl ntơưv chor tsêr khoa hocx, Công viên Đias tsât tangs nro UNESCO Đăk Nông (CVĐC Đăk Nông) nhis nuôr muôx 5 luz ndâux hluôr tơưk, zos tangs nro ndâux hluôr tơưk âm haz ndâux hluôr tơưk dương, zos qơư khơưs tsês lus đruôl muôx tơưv đias tsât ntơưv cxênhx tơưr angr Blax têz yuôr tsês trâu sâuv thangx angr ntơưv nuôr.
 • Ngar 3 Kror đêx Tsur ntơưv Đăk Wil
 • 26/01/2022 07:53
 • Nênhs lâul Y Nuăn Niê Kđăm, jos K'Nha, xar Đăk Wil (Cư Jut) thangv kra, thâuv ntêx nênhs Ê đê hur jos nhoz thangx tsangv jos Trum, xar Ðăk Wil nhis nuôr. Thâuv shông 1850, muôx iz pangz nênhs Lào ntơưv Buôn Ðôn (Ðăk Lăk) tuôx txus thangx tsangv jê jos Trum chia lơưr nangs, phưr nxư kul. Ntơưv nuôr, chor nênhs ntơư tưz puv đêx cxơưr hur angr haz khơưz uo iz luz kror đêx. Tov kangz puv đêx nyaz si, tsi muôx thâuv tưs kruôr li mas ntâu chuôz zis tưz tsir lus thangx tsangv nuôr uô nox cxiv tsang jêx jos yaz. Chor nênhs ntơư hu bê luz kror đêx uô Ea K'Nha haz zuôr luz bê nuôr hu bê trâu jos K’Nha.
 • Lus đruôl hangr đêx Tsur ntơưv Đăk Som
 • 26/01/2022 07:55
 • Nhis nuôr, tsôngv box minhx cxưx Mạ nhoz jos B’Srê A, xar Đăk Som, hênhx Đăk Glong tsinhv ndu mênhx haz kra chor lus đruôl iz puôl ndil hangr đêx Tsur, kror qơư lo seiz li qơư “siz njiz” ntơưv chor Tsur thâuv ntêx.
 • Qơư fênhz tax tul ntơưv Pêx xinhv
 • 26/01/2022 07:56
 • Uô trơưs chuv trương lus săp xêp, tsov cưv bôx mair tinh gons, hoax đôngx muôx jul, muôx kangz hâu trơưs făngz “Bôx tinh, xênhr muôx jul, hênhx tangs cxuô făngz, xar cênhz cơ sơv”, nôngz nhôngl đhâu, lưx lươngs Công an xêhrr Đăk Nông tưz kra iz tuôv cxix chor tsưr ziv hâux lưv, cxênhz tangr tinhx hinhx, tuôr truôx đrênhk tsinhz chei, đamv bov an toanx tsâts tưx an toanx tsôngv langx.
 • Đônx Biên phongx Cưav khâuv Bu Prăng uô nênhx cênhz pêx xinhv đriv
 • 26/01/2022 07:58
 • Đônx Biên phongx Cưav khâuv Bu Prăng nhoz sâuv thangx tsangv xar Quảng Trực (Tuy Đưc), lo zos cangr, por vêv yangx 10 km cêr đriv. Sâuv thangx tsangv đơn vix nhoz muôx 2 luz jos đrul 95 tsêr, yangx 310 lênhx nênhs, tiv zix zos tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs M’nông, Ê đê, Zir… uô nênhx nhoz.
 • Chor “gơưv kror muôl hangr jôngr” nhoz jos Bu N’đâr
 • 26/01/2022 08:00
 • Shông 2000, jos Bu N'đâr, xar Quảng Tâm (Tuy Đưc) lo Têz qơưs zos muôx li 275 ha hangr jôngr chia tu haz por vêv. Uô kangz, tsôngv box M'nông jos Bu N'đâr tưz cxiv tsang 5 tuv đrul 35 lênhx nênhs siz hlôngr nta môngl seiz, por vêv hangr jôngr. Đhâu ntâu shông, puv tâu por vêv hangr jôngr jông mas hông 2020, cơ cuan tsưc năng txuôl nzir zos 849 ha hangr jôngr chia jos Bu N'đâr cangr.
 • Chor nênhs điênv hinhx tiên tiênr hur uô nox uô hâuk
 • 26/01/2022 08:01
 • Nôngz nhôngl đhâu, pêx xinhv sâuv thangx tsangv xênhr trâu saz uô nox uô hâuk mas cinh têr, luz nênhx muôx ntâu hlôngr yaz, phuôv tsangr. Chor chuôz zis muôx, pluô nux cxangz ndê; muôx ntâu lênhx nênhs điênv hinhx tiên tiênr hur uô nox uô hâuk; hur ntơư muôx ntâu chuôz zis zos minhx cxưx nênhs tsơưs.
 • Thêix zor nênhs Thổ sir jul cênhz nghêx kra ntơưr
 • 26/01/2022 08:08
 • Shông 2006, uô kangz cơưv tangs Sư phamx Zor zux iêuv hocx-Tsêr Đaix hocx Têi Nguên, thêix zor Võ Văn Hà, minhx cxưx Thổ lus uô hâux lưv ntơưv Tsêr cơưv cxênhx I Nguyễn Đình Chiểu, xar Đăk N’Drung (Đăk Song). Hur ntu uô hâux lưv, iz făngz kra ntơưr jông, chuv nhiêms lơp, thêix Hà tsinhv tưs nguên môngl kra ntơưr mo ntux chor lơp cxuôv đik muôl ntơưr ntơưv chor jêx jos minhx cxưx nênhs tsơưs chôngz hur xar. Thêix tsinhr môngl txus tsêr shuv xinhz has kruôz chor cưr trâu saz cơưv shuv, tuôx txus tsêr ntơưr cxix cxuô; saz ntêr kra chor shuv xinhz nhênhv bê ntơưr, nhênhv jăngx ntơưr cơưv, sâu ntơưr li changs cuôs zos haz jông gâux… Nôngz nhôngl muôx moz Covid-19, thêix zor tsov cưv kra ntơưr Online (trưx tuênr) baix banv, muôx kangz hâu.
 • Đăk Mil zov chênhr txu pluôl
 • 26/01/2022 08:16
 • Ðăk Mil muôx 9 xar, 1 thix trânr đrul 125 jêx jos haz tuv tiz nênhs đrôngl; tangs nro hênhx muôx 26.663 tsêr, yangx 108.000 lênhx nênhs, hur ntơư tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs txir muôx 20,43%. Nôngz nhôngl đhâu, uô trơưs Nghis cuêt Đaix hôix Đảng bôx xênhr jas tiv XI, XII, Nghis cuêt Đaix hôix Đảng bôx hênhx jas tiv XIV, Ðăk Mil tưz tox tsongs chox kra uô ntâu tsưr ziv chia cxuôv yeiz, txu pluôl truôx đrênhk.
 • Nênhs lâul-nênhs muôx côngz bê phat hui vai tsox ntâus ntêx
 • 26/01/2022 09:09
 • Đăk Nông nhis nuôr muôx 41 minhx cxưx cưr tix nhoz uô cê, đrul muôx li 168.840 tsêr, yangx 637.900 lênhx nênhs. Hur ntơư muôx chor minhx cxưx nênhs tsơưs xưs li: M’nông, Mạ, Ê đê, Môngz, Chu, Zir, Langl, Nduôr, Hoa, Mênhx Jênhx, đrul yangx 47.320 tsêr, muôx li 216.285 lênhx nênhs, txưr tiv lêx 31,47% tiz nênhs tangs nro xênhr. Shông 2021, tangs nro xênhr muôx 295 nênhs lâul-nênhs muôx côngz bê.
<< <  1  2  3  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.