Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Nsrôih ntĭm rplay săm bŭt ma bu nong Mông ta xă Dak Ngo
 • 26/01/2022 08:07
 • Wâl săm bŭt gưl I Vừ A Dính, xă Dak Ngo (Tuy Ðức) gĕh 20 jrô nti, 25 nai ntĭm, bu nuyh kan n'hanh 734 kon se nti săm bŭt (tâm nĕ gĕh âk kon se bu nuyh Mông, Bu Nong...). Wâl săm bŭt gĕh 2 ntŭk ntĭm săm bŭt, wâl săm bŭt tơm ta bản Tân Lập n'hanh bản Ninh Hòa gĕh 316 kon se nti n'hanh wâl săm bŭt iê ta bản Ðoàn Kết gĕh 373 kon se nti. Wâl săm bŭt ngai tâm klang n'qual Tuy Ðức tâm 36 km, tâm nĕ gĕh 12 km trong neh, yăn bri mih trong mbir, jêr hăn ngăn. Yor nĕ, âk nai ngai ma wâl way gŭ ta wâl săm bŭt dăch dŭt pơh mơ sĭt ta wâl.
 • P'lăch r'gâl tă bơh OCOP Dak Nong
 • 26/01/2022 08:03
 • Ndâk Ntil Nau kan du xă du ntil drăp gĕh (OCOP) tâm năm 2018 - 2020, leo pah kan tât ta năm 2030, tât abaơ, lam n'gor lĕ gĕh 41 drăp kơp OCOP ntơm 3 - 4 sao. Ăp ntil drăp OCOP aơ lah dơi bu kơp âk ta ndơ sa, phe ba, măc ca, tiêu, grăp điều, sầu riêng, bơ... Aơ jêng drăp gĕh nau uĕh êng, uĕh ngăn ngên, mpơl saơ nau pah kan ma ăp n'qual, tâm lam n'gor.
 • Čů Jŭt đăp mpăn nau rêh bu nuyh bon lan dah ma tât rêh ntŭk aơ ntŭk ri
 • 26/01/2022 08:14
 • Ăp năm lĕ lăn, Čů Jŭt lĕ bư tĕng âk ntil nau kan dăp, dơm đăp mpăn nau rêh bu nuyh bon lan dah ma tât rêh ta ntŭk aơ ntŭk ri.N'qual lĕ dơm ntŭk pah kan, ntŭk rêh ân âk r'băn r'năk sa bu nuyh bon lan tă bơh ăp n'gor mpeh Bắc, r'năk bon lan bu nong iê bu nuyh tơm mô gĕh neh gŭ dôl gŭ rêh ta pĭt bri dơi bri dak kơl dăp gŭ ta ntŭk rêh mhe ta ăp thôn 7, 8, 9, xă Čů K'nia; thôn 15, 20 xă Dak N'Drŭng; thôn 9 xă Dak Wil.
 • Đặc sản phe Buôn Choăh
 • 26/01/2022 08:04
 • Buôn Choăh lah du xă ta mpeh ngai, ta pĭt dak Krông Nô n'gor Dak Nong. Ntŭk aơ dơi bu nuyh bon lan muih kăl, rêh jŏ rlau 20 năm aơ. Yor gĕh dak Krông Nô hao ăp năm ndrel ma nau gơih, nau nsrôih bơh âk r'năk bon lan bu nong, ndrênh lŏ Buôn Choăh abaơ lĕ jêng du ntŭk gĕh âk nau kh'lay srih tăm ăp ntil tơm tâm n'gor. Ba lŏ jêh rek dơi gĕh âk ngăn ngên tâm mpeh Tây Nguyên đah ăp ntil ba ST24, ST25, RVT…
 • Trong 3 mpeh Ntu dak Yău ta Dak Wil
 • 26/01/2022 07:53
 • Bu ranh bon Y Nuăn Niê Kdăm, bon K'Nha, xă Dak Wil (Čů Jŭt) n'kôch ân gĭt, kăl e bu nuyh R'đe tâm bon rêh ta bôn Trum, xă Dak Wil abaơ. Tâm năm 1850, gĕh du phung Lào tă bơh Bon Ðon (Dak Lak) tât ta bri dach bon Trum hăn joi, goăch r'veh bri. Ta aơ, khăn păng saơ dak luh tă tâm neh nĕ koai jêng du ntu dak. Tât mông bơh kơi, saơ dak tâm ntu aơ rsang, mô dơi suăt tâm yăn kăl wai nĕ âk r'năk bu nuyh bon lan tât ta mpeh aơ rêh n'hanh ndâk njêng bon mhe. Khăn păng moh săk ntu dak lah Ea K'Nha n'hanh sŏk săk aơ moh jêng săk bon K'Nha.
 • Nđơn n'hor dak Yău ta Dak Som
 • 26/01/2022 07:55
 • Abaơ, bon lan bu nuyh Mạ ta bon B'Srê A, xă Dak Som, n'qual Dak Glong hôm kah gĭt nê nê n'hanh n'kôch nao nao nđơn n'hor dak Yău, ntŭk dơi bu kơp lah ntŭk "gĕh âk" yău way tât ngêt dak kăl e.
 • Ntŭk nsing đăp mpăn bơh Bu nuyh bon lan
 • 26/01/2022 07:56
 • Bư tĕng nau kan dăp, ndâk n'gâng kan iê bu nuyh, pah kan ân di, ân uĕh tĕng nau ntĭm kan "iê bu nuyh kan ta Bộ, dăng nau pah kan tâm n'gor, n'hao lĕ r'ngôch nau pah kan tâm n'qual, xă mât nau rêh bon lan", tâm ăp năm lĕ lăn, phung Kông an n'gor Dak Nong lĕ ndâk ăp ntil nau pah kan, mât ăp ntil nô nau, mât đăp mpăn nau kan chính trị, mât uănh đăp mpăn nau rêh tâm bon lan.
 • Ăp "kon măt mât bri" ta bon Bu N'đâr
 • 26/01/2022 08:00
 • Năm 2000, bon Bu N'đâr, xă Quảng Tâm (Tuy Ðức) dơi Bri dak jao 275 hec tar bri gơi chăm, mât mray. Jêh rĭ, bu nuyh Bu Nong ta bon Bu N'đâr lĕ ndâk jêng 5 tổ n'hanh 35 bu nuyh tâm r'gâl pah kan hăn ksiêm, mât mray bri. Jêh âk năm mât mray, yor saơ nau kan mât mray bri uĕh nĕ năm 2020, n'gâng kan bri dak lĕ jao tay 849 hec tar bri gơi bon Bu N'đâr mât.
 • Ăp bu nuyh tiên tiến tâm nau pah kan bư mir jan ba
 • 26/01/2022 08:01
 • Tâm ăp năm lĕ lăn, bu nuyh bon lan tâm lam n'gor lĕ nsrôih pah kan, bư mir jan ba, nau rêh lĕ plăch r'gâl mhe, gĕh nau hao. R'noh r'năk khá, ndrŏng rlau âk, r'noh r'năk o-ach trŭnh, gĕh âk bu nuyh tiên tiến tâm nau kan bư mir jan ba; tâm nĕ gĕh âk r'năk bon lan bu nong iê bu nuyh.
 • Nai bu nuyh Thổ lĕ nuih n'hâm đah nau kan ntĭm nti săm bŭt
 • 26/01/2022 08:08
 • Năm 2006, jêh nti dŭt Sư phạm Giáo dục Tiểu học - Wâl săm bŭt Ðại học Tây Nguyên, nai Võ Văn Hà, bu nong Thổ sĭt pah kan ta Wâl săm bŭt gưl I Nguyễn Ðình Chiểu, xă Dak N'Drŭng (Dak N'Soong). Ta nau pah kan, bơh đah pah kan uĕh nau kan ntĭm săm bŭt, uănh gai jrô, nai Hà hôm dăn ntĭm ăp jrô lâm nau mô gĭt rplay săm bŭt ta ăp thôn, bon bu nong iê bu nuyh tâm xă. Nai way tât ta wâl ăp kon se n'hưch nuih n'hâm kon se nsrôih ntĭm sơm, tât ta jrô nti ân nŭm; lĕ nuih n'hâm ntĭm kon se rŏ rplay săm bŭt, rŏ bâr ân di, nchih play săm bŭt ân di n'hanh uĕh... Ta khay gĕh nau ji tưp Covid-19, nai ndâk nau kan ntĭm nti Online (trực tuyến) ân uĕh, ntĭm nti ân di.
 • Dak Mil trĕng kơl trŭnh o-ach
 • 26/01/2022 08:16
 • Dak Mil gĕh 9 xă, du bon jê n'hanh 125 thôn, bon n'hanh tổ dân phố; lam n'qual gĕh 26.663 r'năk, rlau 108.000 bu nuyh, tâm nĕ r'noh bu nong iê bu nuyh gĕh 20,43%. Tâm ăp năm lĕ lăn, bư tĕng Nau n'hêl Rbŭn têh Ðảng bộ n'gor tâ XI, XI, Nau n'hêl Rbŭn têh Ðảng bộ n'qual tâ XIV, Dak Mil lĕ n'hŭn n'hâm suan ntĭm gai ndâk ăp ntil nau kan hơi lâm nau ji ngot trŭnh nau rêh o-ach nâp phêt.
<< <  1  2  3  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.