Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Sa Nar, xar Đăk R’măng (Đăk Glong): Jos bê hangr đêx

03/06/2021 11:07 G6T+7

Trơưs iz cxa nênhs ntâu shông hur jos has, thâuv ntêx jos Sa Nar, xar Đăk R’măng (Đăk Glong) nhoz tov hangr jôngr (thuôx Công ty Côv phânx Nông lâm nghiex Khải Vy, xar Quảng Sơn, hênhx Đăk Glong nuz nuôr).

Thâuv ntơư muôx iz pangz nênhs M'nông uô nênhx nhoz lơưr ntul iz tus hangr đêx muôx hu Đak Sa Nar. Tsangv trok tơưk, iz cxa chuôz zis tưz tsangr ntơưv hangr đêx môngl pêl trôngz saz đuô uô nox nhoz, chia zôngx ziv môngl cênhz canr bôx cach mangx haz hu bê jos uô Sa Nar Đăng, muôx gre zos jos Sa Nar saz. Tov kangz jos tưz zos qơư cach mangx txuôl ntơưv Kâuv trôngz haz Kangz trôngz ntơưv căn cưr cach mangx ntâus tsangv Nâm Nung (căn cưr ntâus tsangv khu B4-Liên xênhr IV). Thâuv têz qơưs tax tul, pêx xinhv hur jos phuôv vangv chênhr ntâu. Viv li, ntâu chuôz zis tưz tsir lus xar Quảng Sơn chia uô nox nhoz, hu bê jos uô Sa Nar; yuôr chor txir lus xar Đăk R’măng uô nox nhoz haz hu bê jos uô Sa Nar. Jos Sa Nar, xar Đăk R’măng nhis nuôr muôx 130 tsêr, đrul 1.090 lênhx nênhs, hur ntơư minhx cxưx M’nông muôx 110 tsêr.

Qơư chuôz hu bê jos Sa Nar nuz nuôr zos iz chik câuv hangr jôngr ntơưv Công ty Côv phânx Nông lâm nghiex Khải Vy

Pêx xinhv phuôv tsangr cinh têr tiv zix zos cax phê, đrul angr chok muôx yangx 100 ha

Pangs đêx lo đâux tư hur jos đamv bov txâus đêx tsuôk kôngz lông

Nghêx ntul ntâuz txaix truênx thôngr lo nênhs M’nông tuôr tsês, phat hui

Thôngz jac mox nhex lo Têz qơưs pangz tso ntơưv chor qơư công côngx chia ntiv, xưv lir jac

Ntâu chuôz zis tsôngv box M’nông jos Sa Nar tưz muôx điêux ciêns uô tsêr đangr pho

A Trư

1,810
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.