Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Păng Suôi, xar Đăk R’măng (Đăk Glong): Bon đêx tax

10/06/2021 14:19 G6T+7

Trơưs iz cxa nênhs ntâu shông hur jos, Thâuv ntêx jos Păng Suôi nhoz lơưr ntul iz tus đêx thuôx jos 6, xar Đăk R’măng, hênhx Đăk Glong nuz nuôr.

Thâuv ntơư muôx oz vir ndâul nênhs M'Nông uô nênhx nhoz lơưr ntul iz tus đêx tax muôx bê hu Đăk Pi. Thâuv nuôr, pêx xinhv tưx phaiz angr chia uô nox uô hâuk. Tangz sis txix thâuv oz vir ndâul nuôr sơưr lus cangr, kruôz hu pêx xinhv cxiv tsang jêx jos mas luz nênhx ntơưv pêx xinhv ziv nuz ziv truôx, tsi mangl uô nênhx tsir kror nuôr kror u. Haz txix ntơư, cxuô lênhx tưz zuôr bê Păng Suôi hu trâu jêx jos. Trơưs lus nênhs M’nông ntơưv nuôr: Păng zos tax, Suôi zos đêx; Păng Suôi muôx grê zos đêx tax.

Shông 1996, uô trơưs chuv trương ntơưv Têz qơưs, kruôz ntuôl pêx xinhv nhoz tuz, đêz, thangx tsangv tiz nênhs nhoz tov hangr jôngr lus nhoz tox tsongs, lơưr tưz txangr lus cxiv tsang jêx jos yaz haz zuôr bê Păng Suôi hu trâu jos yaz txus nhis nuôr. Jos Păng Suôi nhis nuôr muôx 219 tsêr, đrul 980 lênhx nênhs, hur ntơư minhx cxưx M’Nông muôx 98 tsêr.

Hangr đêx Đăk Pi nhoz jos 6, xar Đăk R’măng zos qơư chuôz hu bê ntơưv jos

Pêx xinhv phuôv tsangr cinh têr tiv zix zos cax phê, đrul angr chok muôx 400 ha

Chok jâuz, zus cangz zos nghêx lo ntâu chuôz zis phuôv tsangr

Tsêr y têr xar lo cxiv tsang hur jos, uô zôngx ziv trâu pêx xinhv môngl njuôl, khu moz

Hur jos muôx tsêr cơưv cxênhx I đangr pho

Iz chik câuv jos Păng Suôi nuz nuôr

A Trư

2,053
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.