Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos N’doh, xar Quảng Sơn (Đăk Glong): Jos tâu az

15/04/2021 10:01 G4T+7

Trơưs nênhs lâul Y Liêng (bạp Hiên), thâuv ntêx muôx iz gơưv tuz xeik siz nhiav haz thor lo yuô yôngz tangz sis oz tol nav txir tsi khênhr. Viv li oz lênhx tưz uô cê tsir môngl tov têz nhoz thangx trangv hangr jôngr côngx đôngx jos N'doh, xar Quảng Sơn nhis nuôr.

Thâuv ntơư, blêx têz tưz sâu tangs, pêx xinhv lus jêx jos tangs; cxuô zangv kôngz tưz tuôs tsuôk, tsuôl yôur chor mangz tâuz az hlangr mol nhôngl, tơưk pangx, txi txir. Tsâus ntul, gơưv tuz nxeik hluôs siz thangv, oz tol nav txir tsi puz siz zuôr tek ưz cuêt tinhv uô nênhx nhoz tov têz, tsi môngl tov jos lơưv. Mir njir uô kangz, thâuv kror nhis ke muôl pư cheik muôx iz lênhx Tsưr xinhz tâuz az lus has trâu gơưv tuz nxeik: Môngl tsêr mol, oz lênhx siz hluz haz uô nênhx jông, môngl txus tsêr mas oz tol nav txir puz nêz siz zuôr lơưv… Tangs cil nuz kangz, oz lênhx lus txus tsêr cheik oz tol nav txir tưz puz oz lênhx siz zuôr haz oz lênhx uô nênhx jông yangx. Txix ntơư, cxuô lênhx tưz hu bê jos hu N’doh. Trơưs lus nênhs M’nông: N’doh muôx gre zos tâuz az.

Jos N’doh nhis nuôr muôx 235 tsêr, 1.150 lênhx nênhs, hur ntơư tsôngv box  M'nông muôx 72 tsêr.

Tâuz az zos hâur pâuk bê hu ntơưv jos N’doh

Cax phê zos kôngz chok tsinhv muôx yangx 250 ha

Nênhs kôngz đê phưx txoz

Jos lo Têz qơưs zos por vêv jê 100 ha hangr jôngr ntơưv tiêuv khu 1649 haz 1671

Tsêr y têr xar lo cxiv tsang hur jos tu đăngs jul jông tsâu pêx xinhv

Nghêx nhân Y Liêng kra tuz nhuôs haz chuôz zênhx truênx thôngr

Iz chik câuv jos N’doh nuz nuôr

A Trư

2,186
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.