Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos B’Tong, xar Đăk P’lao, hênhx Đăk Glong: Lus đruôl tsưr xinhz cưl yuôx chơưv moz trâu jêx jos

22/04/2021 15:10 G4T+7

Trơưs Bir thư chi bôx K'Phong, thâuv ntêx jos B'Tong nhoz đêz tov hangr jôngr, iz făngz tus nav đêx Ðồng Nai (thuôx kangz pangs pangx tênhz Ðồng Nai 3, xar Ðăk Som, hênhx Ðăk Glong nhis nuôr).

Muôx iz shông muôx cangz moz ntâu ntêr, zos tsi muôx yuôx khu moz mas pêx xinhv hur jos mangl tuôs los six ntâu. Uô li ntơư iz ntu ntêr uô trâu ntâu lênhx tuôs viv cangz moz. Muôx iz mo, oz nav txir zơưv   K'Măng, pus H'Wan thâuv tangz tov pư, uô bâu sour puv iz lênhx tsưr xinhz kra zơưv haz pus iz jăngx yuôx khu moz. Tangs cil sơưr, zơưv haz pus tưz uô trơưs lus kra ntơưv lênhx tsưr xinhz. Uô kangz nox mor cuô đik yuôx, chor nênhs mangl moz por lênhx jông moz, muôx jul tror lus haz tsi muôx nênhs tuôs luôv lus viv cangz moz. Uô kangz zơưv K'Măng haz pus H'Wan tuôs tangs, cxuô lênhx nênhs hur jos tưz hu bê jos uô B'Tong. Trơưs lus nênhs Mạ: B'Tong muôx gre zos lus đruôl lus lênhx tsưr xinhz cưl yuôx tưz kra tsưr ziv khu lo cangz moz trâu jeexx jos. Shông 2010, uô trơưs Jưs anr cxiv tsang Pangs pangx tênhz Ðồng Nai 3, jeexx jos tưz tsir txangr lus thangx qơư nhoz xar Ðăk P'lao chia cxiv tsang jêx jos yaz haz zuôr bê jos B'Tong hu txus nhis nuôr.

Jos B'Tong nhis nuôr muôx 216 tsêr, yangx 510 lênhx nênhs, tsôngv box minhx cxưx Mạ muôx 80% tiz nênhs.

Nênhs Mạ jos B’Tong tu cax phê

Jos B’Tong muôx tsêr văn hoar đangr pho chia pêx xinhv sinh hoax côngx đôngx

Tsôngv box jos B’Tong côngv saz, cênhz chinhr cuênx trôngx qơư cxiv tsang jêx jos yaz

Tuz nhuôs tsôngv box hur jos muôx yangr uô si jông

Bir thư chi bôx K’Phong (sangz lâux) tsinhr môngl njiz, kruôz ntuôl pêx xinhv uô jông luz nênhx văn hoar ntơưv thangx tsangv tiz nênhs noz

Iz chik câuv jos B’Tong nuz nuôr

A Trư

2,303
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.