Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos B’plào, xar Đăk P’lao (Đăk Glong): Jos đêx nyaz

29/04/2021 09:43 G4T+7

Tsưr jos K’Tin has, thâuv ntêx nênhs Mạ uô nox nuz kror nuôr, nuz kror u. Thâuv môngl txus ntơưv iz tus hangr đêx muôx đêx nyaz si (ntưl pês trôngz Tà Đùng lus trâu pangs đêx pangx tênhz Đồng Nai 3 nhis nuôr), nênhs Mạ tưz su nhoz, krêz angr chok kôngz, ntêk shuôz njêl đêx nox haz cxiv tsang jêx jos uô nênhx nhoz truôx qơư.

Uô kangz jêx jos tưz nhoz truôx, chor nênhs nuôr zuôr bê tus hangr đêx muôx shuôz njêl ntâu, đêx nyaz si chia hu bê trâu jos hu B’plào, trơưs lus nênhs Mạ, B’plào muôx gre zos: Đêx nyaz si (nyaz puv shuôz njêl, angr poz jêz hur kangz pangs đêx). Shông 2010, jos tưz tsir txangr lus nhoz ntơưv xar Đăk P’lao chia cxiv tsang jos yaz haz tsês jos kuz chia Têz qơưs cxiv tsang pangs đêx pangx tênhz Đồng Nai 3.

Jos B’plào nhis nuôr muôx 89 tsêr, yangx 400 lênhx nênhs, tsôngv box minhx cxưx Mạ muôx 50 tsêr.

Pêx xinhv hur jos đâux tư hêx thôngr tsuôk đêx nangs yâur chia chok ntông nox txir

Jos B’plào nhis nuôr muôx li 80 ha cax phê

Jos lo đâux tư cxiv tsang pangs đêx chia zuôr đêx tsuôk kôngz

Tsêr mâmx non tangz tov lo cxiv tsang ntơưv jos, muôx điêux ciêns jông đuô trâu tuz nhuôs tsôngv box tuôx cơưv shuv

Thanh niên hur jos muôx yangr chia uô si

Tsôngv box Mạ tuôr tsês nghêx kraz ndâu truênx thôngr

Iz chik câuv jos B’plào nuz nuôr

A Trư

2,347
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.