Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos B’Nơm Păng Rắh, xar Đăk P’lao (Đăk Glong): Jos trôngz saz

06/05/2021 10:57 G5T+7

Trơưs nênhs lâul K’Kệ, thâuv ntêx muôx iz cxa nênhs Mạ uô nênhs nhoz iz puôl ndil trôngz Tà Đùng (thuôx Têz qơưs vangx Tà Đùng nhis nuôr).

Thâuv ntơư, zos tsi muôx tsưr ziv uô nox, têz qơưs mangl tsangv trok mas chor nênhs nuôr tsuv txir txangr ntâu kror qơư pêl trôngz saz, kror hangr tuz chia uô nênhx haz tsir nênhs fêv ntêk, ntâus, hlơưr jêx jos. Txix ntơư, pangz nênhs khênhx nrar trôngz saz chia uô nox nhoz tưz hu bê  uô B’Nơm, trơưs lus nênhs Mạ muôx gre zos: Trôngz saz. Đuô pangz muôx lênhx thơưx chox (nênhs muôx côngz bê) hu uô Păng Rắh muôx saz jông, tsinhr pangz pêx xinhv pluôl nhoz pês trôngz Tà Đùng uô nox, phuôv tsangr mas tưz zuôr zơưv luz bê hu trâu chor nênhs nuôr zos Păng Rắh chia zôngx ziv phênhz ntơưv đuô pangz nênhs Mạ. Têz qơưs tax tul tror lus, oz pangz nênhs nuôr tưz zuôr bê huz kuz ntơưv zus pangz hu bê trâu jêx jos zos jos B’Nơm haz jos Păng Rắh, xar Đăk P’lao (kuz). Shông 2010, oz luz jos nuôr tưz txangr lus nhoz ntơưv thangx qơư nhoz xar Ðăk P'lao haz côngv uô iz jos yaz hu uô jos B’Nơm Păng Rắh. 

Jos B’Nơm Păng Rắh nhis nuôr muôx 175 tsêr, yangx 440 lênhx nênhs, mênhx cxưx Mạ muôx 90%.

Trôngz Tà Đùng, qơư chuôz bê hu ntơưv jos B’Nơm Păng Rắh

Jos nhis nuôr muôx jê 100 ha cax phê

Iz făngz chok cax phê, pêx xinhv tsinhv chok ntông nox txir

Nênhs lâul K’Kệ zos nênhs pâuz haz sâu lus đruôl nơưv jos kra trâu tuz nhuôs

Tuz nhuôs hur ntu shông por lênhx lo môngl cơưv shuv

Chuôz zis pluôl hur jos lo Têz qơưs pangz nôngz tsax chia phuôv tsangr cinh têr

A Trư

2,149
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.