Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos B’Dơng, xar Đăk Som (Đăk Glong): Jos lux

14/07/2021 15:06 G7T+7

Trơưs tsưr jos K’Woar, jos B’Dơng thâuv ntêx nhoz thangx tsangv Đăk Nang, xar Đăk Som (Đăk Glong) nhis nuôr, muôx pêx xinhv ntâu, jêx jos lux đangr. Tov kngz nuôr, iz cxa chuôz zis ntơưv jos B’Dơng tsir txangr môngl qơư nhoz yaz thuôx xar Quảng Khê (Đăk Glong).

Shông 1995, chor chuôz zis tsinhv your nhoz thangx tsangv Đắk Nang tưz tsir txangr lus uô nênhx nhoz qơư yaz muôx bê hu uô B'Dơng. Trơưs lus nênhs Mạ, B’Dơng muôx grê zos lux, đangr. Lo chinhr cuênx cxuô cxênhx, nganhx tsưc năng đâux tư hax tângx cơ sơv haz sir jul uô nox uô hâuk ntơưv pêx xinhv, mas pêx xinhv luz nênhx ziv nuz ziv truôx, phuôv tsangr. Pêx xinhv hur jos pâuz tuôr tsês, phat hui văn hoar truênx thôngr.

Jos B’Dơng, xar Đăk Som (Đăk Glong) nhis nuôr muôx 250 tsêr, 740 lênhx nênhs; hur ntơư tsôngv box Mạ muôx 185 tsêr, 540 lênhx nênhs.

Kôngz chok tsinhv zos cax phê đrul angr chok muôx li 300 ha

Cêr môngl thangx tsangv uô nox lo luôv mox ndex chia pêx xinhv zôngx ziv môngl lus

Pangs đêx lo đâux tư cxiv tsang ntơưv jos chia muôx đêx tsuôk kôngz

Tsưr jos K’Woar tsinhr vêv xinhz, tuôr tsês, khơưs chia bôx côngx chiêng truênx thôngr

Nghêx nhân ưu tur H’Grao yuôz M’buốt haz ndăngl ntơưv minhx cxưx Mạ

Tsêr văn hoar lo đâux tư cxiv tsang đangr pho

A Trư

2,640
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.