Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Jos B’Dơng, xar Đăk Som (Đăk Glong): Jos lux
  • 14/07/2021 15:06
  • Trơưs tsưr jos K’Woar, jos B’Dơng thâuv ntêx nhoz thangx tsangv Đăk Nang, xar Đăk Som (Đăk Glong) nhis nuôr, muôx pêx xinhv ntâu, jêx jos lux đangr. Tov kngz nuôr, iz cxa chuôz zis ntơưv jos B’Dơng tsir txangr môngl qơư nhoz yaz thuôx xar Quảng Khê (Đăk Glong).
  • Jos B’plào, xar Đăk P’lao (Đăk Glong): Jos đêx nyaz
  • 29/04/2021 09:43
  • Tsưr jos K’Tin has, thâuv ntêx nênhs Mạ uô nox nuz kror nuôr, nuz kror u. Thâuv môngl txus ntơưv iz tus hangr đêx muôx đêx nyaz si (ntưl pês trôngz Tà Đùng lus trâu pangs đêx pangx tênhz Đồng Nai 3 nhis nuôr), nênhs Mạ tưz su nhoz, krêz angr chok kôngz, ntêk shuôz njêl đêx nox haz cxiv tsang jêx jos uô nênhx nhoz truôx qơư.
  • Jos N’doh, xar Quảng Sơn (Đăk Glong): Jos tâu az
  • 15/04/2021 10:01
  • Trơưs nênhs lâul Y Liêng (bạp Hiên), thâuv ntêx muôx iz gơưv tuz xeik siz nhiav haz thor lo yuô yôngz tangz sis oz tol nav txir tsi khênhr. Viv li oz lênhx tưz uô cê tsir môngl tov têz nhoz thangx trangv hangr jôngr côngx đôngx jos N'doh, xar Quảng Sơn nhis nuôr.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.