Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tưs haox haz ndu njôngr…

01/09/2016 14:52 G9T+7

Tsơưv shang uô ntêx, hur los sis uô kangz hnuz pêz têz qơưs tuên bôr tax tul, mas cxuô lênhx nênhs Viêtx Nam por lênhx tưs haox haz ndu njôngr tinh thânx Cach mangs hli Ziv haz Krêz têz qơưs 2/9.

Chiênr binh lâul Y Doanh, nhoz jos Nam Tiênr, xar Nâm Nung (Krông Nô): Cur môngr jông shang shông pêz têz qơưs lo tax tul, truô thâuv Lâul Hôx nhênhv banv Tuên ngôn muôx tơưv têz qơưs Viêtx Nam Dân tsuv côngx hoax. Viv li, cur ndu njôngr, saz njưl minhx cxưx. Đangv, cach mangs zos kror njênhk chia cur đrul pux tuz nhuôs môngl cênhz, zus bôx đôis, ntâus Mir, ntâu lơưr Fulrô sâuv thangx angr Nâm Nung haox hungx.

Chiênr binh lâul Y Doanh tsinhr tưs haox thâuv lo sơưr hur hangx ngur Đangv

Chiênr binh lâul Y Mên, nhoz jos Nam Tiênr, xar Nâm Nung (Krông Nô): Zos Cach mangs hli Ziv tar, tsôngv box cxuô minhx cxưx cưr tix li hlang đhâu nô lês, muôx luz nênhx yangr ntux lul, li cuêt đinhs lo zus tus khênhx. Cur los six shir phangz nhis nuôr, pux tuz nhuôs lo nhoz hur chor tsêr khor kho, đangr pho, tuz nhuôs lo môngl cơưv shuv, cxuô lênhx lov jêv ntưl uô nox, uô bluô nux huv zos chai sâuv zus têz qơưs.

Chiênr binh lâul Y Mên jông saz đrul luz nênhs nhis nuôr

Thanh niên xung phong lâul Hoangx Văn Heor, nênhs Nungx nhoz jos 7, xar Nam Dong (Chư Jut): Hnuz 2/9 zos hnuz Tsaz tax tul ntơưv cxuô minhx cxưx Môngz, Nungx, Minhx Jinhx, Nduôr, Zir… ntơưv pêz. Saiz txus ntu cêr 71 shông đhâu, cur los six lov jêv haz shir phangz thâuv puv njôngr pêz têz qơưs ziv hnuz ziv vangv minhx. Tsi zos cur iz lênhk mas tsôngv box cxuô minhx cxưx por lênhx muôx tsongs tưs haox hur hnuz zov chênhr nuôr. Cur xangr cuôs pêz têz qơưs tsinhr tax tul, tưs do, pêx xinhv muôx luz nênhx yangr ntux lul, tlo nox tsâu, nangr sur.

Thanhs niên xung phong lâul Hoangx Văn Heor shir lul iz fangz tuz nhuôs

Chiênr binh lâul, Nông Trongs Cuêr, nênhs Zir, jos 3, xar Quangv Tinr (Đăk R’lâp): Na xjas txus hnuz krêz Têz qơưs 2/9, cur muôx ntâu camv xuc. Zos txax njil Đangv, Lâul Hôx krêz tơưv têz qơưs Viêtx Nam tax tul txus hnuz nuôr, tưz zos lir tươngv, mux đich truô cur môngl côngv ntâus tsangv tir Mir pangz têz qơưs sâuv tsangv tros fangz Kangz têz txix shông 1968 – 1974. Uô kangz trâus moz, cur tưz lo Đangv, Têz qơưs moz saz, tu zus. Môngr jông lo puv têz qơưs tax tul oz fangz Kangz – Kâuv têz thôngr nhât. Cur los six shir phangz haz tưs haox.

Chiênr binh lâul Nông Trongs Cuêr los six tưs haox zos Bôx đôis zơưv Hôx

Bình Nhi

1,407
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.