Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hao ndư kah gĭt nao nao…

01/09/2016 14:52 G9T+7

Khă deh lor, deh ta tâ tâm lơh tâm su mô rĭ deh bơh kơi nar tâm lơh tâm su bri dak he lĕ dơi lơh pĭt lơi, ăp bu nuyh Việt Nam lĕ nuih kah gĭt nuih nhâm tâm lơh Kăch mạng khay Pham n’hanh lơ Ndâk njêng bri dak 2/9.

Ka han rmanh Y Doanh, ta thôn Nam Tiến, xă Nâm Nung (Krông Nô): Gâp lap ngăn yor deh ta năm bri dak hŏ lĕ tâm lơh tâm su, ta tâ Wa Hồ rŏ sam bŭt N’kôch bri dak he mô hôm gĕh bu lơh pit n’hanh ndâk njêng bri dak Việt Nam Bu nuyh bon lan bư tơm Kộng hòa. Yor nĕ, gâp mĭn tâm nuih nhâm lah gĕh nau gĭt Ðảng, kăch mạng jêng trong tĕng kan gơi gâp ndrel ma bu nuyh bon lan tĕng, rong ka han, lơh My, lơh mprơh phung Fulrô du lợi ta bri bon Nâm Nung.

Ka han rmanh Nông Trọng Quế lĕ nau hao ndư yor păng bư Ka han che Hồ

Ka han rmanh Y Mên, ta thôn Nam Tiến, xă Nâm Nung (Krông Nô): Yor kăch mạng khay Pham lĕ dơi, oh nô ăp mpôl rnoi lĕ nklaih nau bư dĭk, gĕh nau rêh uĕh lăng, mơ dơi joi nau rêh mhe. Gâp m’ak ngăn yor mông aơ, bu nuyh bon lan dơi rêh ta wâl têh uĕh, oh kon dơi hăn nti sam bŭt, bu nuyh bon lan mô hôm rvê pah kan hao wăng sa, bư ndrŏng ta bri bon he nơm.

Bu nuyh druh ndăm hăn tâm lơh kăl e Hoàng Văn Héo đăp mpăn đah kon sau

Bu nuyh druh ndăm hăn tâm lơh kăl e Hoàng Văn Héo, bu nuy Nùng ta thôn 7, xă Nam Dong (Čư Jŭt): Lơ 2/9 lĕ jêng nar Têt dơi pĭt sŏk lơi bri dak bơh ăp mpôl rnoi Mông, Tày, Mường, Thái, Nùng…hên. N’kôch tay 71 năm lĕ lăn, gâp m’ak n’hanh răm ngăn yor saơ bri dak he lơ nar lơ hao. Mô gĕh êng gâp ôh, hôm e gĕh âk ngăn bu nuyh bon lan ăp mpôl rnoi gĕh ndrel nau m’ak ta nar kh’lay aơ. Gâp ŭch bri dak he mô gĕh tâm lơh tâm su, mô gĕh bu pit, bu nuyh bon lan gĕh nau rêh hơm răm, đăp mpăn.

Ka han rmanh Y Mên m’ak yor nau rêh nar aơ lĕ rgâl mhe

Ka han rmanh Nông Trọng Quế, bu nuyh Tày, thôn 3, xă Quảng Tín (Dak R’lâp): Ăp tâ tât nar kah gĭt lơ Ndâk njêng bri dak 2/9, tâm nuih nhâm gâp gĕh nau m’ak hô ngăn. Yor Ðảng, Wa Hồ ndâk njêng bri dak Việt Nam mô hôm gĕh bu pit tât abaơ, lĕ jêng nau mĭn kan ân gâp tĕng kan tâm lơh pit lơi bri dak he yor My lơh ta mpeh Nam ntơm năm 1968 – 1974. Gĕh bu panh yor tâm lơh, gâp dơi Ðảng, Bri dak rong, mât mray. Gâp lap ngăn yor saơ bri dak bar mpeh dơi kluôm lĕ Nam – Bắc, gâp m’ak n’hanh hao ndư ngăn.

Ka han rmanh Y Doanh lĕ nhâm hao ndư yor dơi lăp tâm Ðảng

Bình Nhi

1,405
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.