Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jangv tinhr hinhx thưc hur tuôr tsês văn hoar minhx cxưx

07/07/2022 14:20 G7T+7

Nôngz nhôngl đhâu, iz cxa tsưr ziv tuôr tsês văn hoar truênx thôngr ntơưv nganhx Văn hoar haz ntơưv cxênhx cuênx tsinhv muôx tinhr hinhx thưc, tsi tâu môngl trâu hur luz nênhx tsinhz tas ntơưv pêx xinhv, tsi tâu zos hoax đôngx tưx thâu ntơưv côngx đôngx mas tsi tâu truôx.

Mênhx pêv xưs li tinhr ap đax, sân khâur hoar nghi lêr, lêr hôix hur côngx đôngx; muôz tsi zos chuv thêv văn hoar hur tror uô tơưv, sơưr chêr chor grê văn hoar; sir zôngv khâuz ndơưk tsi zos banv săc minhx cxưx ntơưv nênhs M’nông haz Mạ… Iz cxa săc thair văn hoar lâul tsi tâu lo tror uô tơưv los sis tror uô tơưv tsi tâu huv, kror nhis zov chênhr txus hinhx thưc, nghi lêr tôn zor, tsi tâu zov chênhr txus tuôr tsês, phat hui grê văn hoar hur lêr hôix… Zos li, kror tuôr tsês, phat hui chor grê tsinhv zos tinhr thưx jungs. Ðảng haz Têz qơưs chox kra haz pangz, tangz sis tsi tâu uô hlôngr lo hur tuôr tsês văn hoar truênx thôngr. Cxuô đăngs jul tov đrâu tsuôl phat hui muôx kangz hâu thâuv chuv thêv văn hoar muôx saz xangr tưx jac. Viv li, kror đinhs hươngr, yơưz sơưr saz xangr, seiz hluz minhx cxưx chia tưx zus tsôngv box nrar, por vêv haz phat hui grê văn hoar truênx thôngr ntơưv zus minhx cxưx los six zov chênhr.

Iz cxa nghi lêr truênx thôngr tror lo uô tơưv, sơưr chêr tangz sis tsinhv tsơưs, tsi tâu huv trâu grê văn hoar ntơưv nưl

Jangv zuôv cêr sir zôngv khâuz ndơưk minhx cxưx M’nông, Mạ, Ê đê hur tror uô tơưv, sơưr chêr nghi lêr, lêr hôix côngx đôngx los sis sênhr chêr chor tiêt mux văn hoar văn nghês

Iz lênhx tsuv zus haz pangz cxơưz đăngs jul trâu cho rgrê văn hoar truênx thôngr uô ntêx tac đôngx ntâu făngz ntơưv ntu yaz haz đuô nênx văn hoar

Tsuv zoc hênhr huv chei chia tiz nênhs-chuv thêv sangr tos văn hoar xưs li nênhs lâul, nghêx nhân, trir thưc cxuô minhx cxưx…

Nênhs uô hâux lưv văn hoar tsuv muôx ciênr thưc, pâuz saz xangr nênhs nhoz qơư haz cuz saz tas trâu đinhs hươngr, tsôngv box trơưs banv săc, banv tsât grê

Tsov cưv nghi lêr, lêr hôix huv saz xangr haz saz nhiav ntơưv côngx đôngx cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs chia lơưr tưx uô haz tưx phat hui

Mẫn Doanh

861
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.