Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mô dơi pah kan lă lêng tâm nau kan mât mray nau way bu nong

07/07/2022 14:20 G7T+7

Ta ăp năm lĕ lăn, âk ntil nau mĭn kan mât may nau way bơh m'bŭch Nau way n'hanh ăp n'qual hôm ndâk kan lă lêng, mô hŏ lăp ngăn ngăn tâm nau rêh bơh bu nuyh bon lan, mô hŏ jêng gĕh nau pah kan êng bơh bon lan nĕ mô gĕh nau kan nâp phêt.

Tâm nĕ gĕh nau dăp kan, nkra sân khấu bư brah, rbŭn pâl tâm bon lan; nau njŭn tih tơm nau way tâm nau kan mpơl tay, ndâk tay ăp ntil ndơ khay tâm nau way; dŏng ndơ nchoh mbăn tih bơh ăp bu nuyh Bu nong n'hanh Mạ... Âk ntil nau way kăl e mô hŏ dơi bu ndâk kan tay mô rĭ ndâk kan mô hŏ di, tâm nĕ gĕh nau ndâk kan ân jêh, nau rbŭn chroh, mô hŏ di nau kan mât mray, hao dŏng ndơ kh'lay tâm nau way ta nau rbŭn... Yor nĕ, nau kan mât mray, hao dŏng ndơ kh'lay hôm e gĕh tính thực dụng. Ðảng n'hanh Bri dak ndjôt bôk ntĭm gai n'hanh sâm kơl, khă nĕ mô dơi bư r'gâl tâm nau kan mât mray nau way kăl e bơh bu nuyh bon lan. Nô nau sâm kơl bơh tach dơi gĕh nau uĕh lah bu nơm tơm bu nong ndâk êng nau kan. Yor nĕ, nau ntĭm trong kan, ndâk tay nuih n'hâm h'mô, r'nê bu nong ân phung bu nong nơm joi êng, mât mray n'hanh hao dŏng nau way ơm bơh ăp bu nong gĕh âk nau kh'lay.

Âk ntil nau bư brah kăl e dơi bu mpơl, ndâk kan tay khă nĕ mô hŏ dơi ndâk kan ân uĕh, mô hŏ tâm di đah nau kh'lay tâm nau way

Mô dơi dah ŭch ma dŏng ndơ nchoh mbăn bơh bu nuyh Bu nong, Mạ, R'đe ta nau kan mpơl, ndâk tay nau bư brah, nau rbŭn pâl mô rĭ nau k'dŏ mprơ

Ăp bu nuyh bon lan nti n'hanh ntĭm ăp ntil ndơ kh'lay tâm nau way bơh nô nau plăch r'gâl nau rêh abaơ n'hanh ăp ntil nau way bă bă

Dăn gĕh nau sâm kơl tât ta nau rêh - bu tơm ndâk njêng nau way gĕh bu nuyh ranh, gru, bu nuyh blau ntĭm nti bu nong iê bu nuyh...

Bu nuyh pah kan nau way lah dơi gĕh nau blau, gĭt nau mĭn tâm nuih n'hâm bơh bu nuyh bon lan gơi ntĭm trong kan, bu nuyh bon lan mât di nau way, nau kh'lay

Ndâk nau bư brah, rbŭn pâl tâm di ma nau rêh tâm nuih n'hâm n'hanh nau ŭch pah kan bơh ăp bon lan bu nong iê bu nuyh gơi khăn păng nơm ndâk pah kan êng

Mẫn Doanh

862
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.