Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tinr ngươngr côngv Hùng Vương-Đăngs jul uô nênhx!

07/04/2022 09:05 G4T+7

Txix thâuv “Tinr ngươngr côngv Hùng Vương nhoz Phú Thọ” lo UNESCO xair mênhx pêv trâu Janh mux Ji sanv văn hoar phi vâts thêv hlôngr ndêx muôl tiz nênhs (shông 2012), xangr lus ji sanv ntơưv côngx đôngx pêx xinhv Phú Thọ has jiêng haz tangs nro têz qơưs has tsongs tưz cxangz nde mênhx pêv. Cxuô jêx jos muôx ji tich cênhz tinr ngươngr côngv chor nênhs thuôx ntu đaix Hùng Vương tưz zov chênhr txus thưx hanhx ji sanv ntơưv zus trôngx qơư.

Lo pangz ntơưv Têz qơưs, xênhr Phú Thọ tưz tox tsongs đâux tư, khu hlôngr,  krêz đangr Thangx tsangv Ji tich lus đruôl Đền Hùng chia xưngr tâmx trâu Ji tich lus đruôl văn hoar Têz qơưs môngl txus keiz tiv zix. Tưz xưs li ntơư, nax shông, cxuô zangv bangx trâu lêr hôix, chor hinhx thưc thưx hanhx tinr ngươngr tâm linh por lênhx tox tsongs lus không jan thiêng Nghĩa Lĩnh. Nax shông, iz cxa xênhr đrôngl đăng cir trưx tiêp cênhz chinhr cuênx haz pêx xinhv xênhr Phú Thọ sơưr tsov cưv lêr hôix. Zos li, nuz Côngv Zơưv Côngz  Vua Hùng tưz zos Têz qơưs lêr, hlang đhâu tov đrâu phamx vi hanhx chinhr xênhr Phú Thọ, cênhz ntơư tưz zos ntu châu thuânx yênhx chơưx tuz nhuôs ntơưv cxuô kror qơư têz qơưs, ntơưv đuô têz qơưs sâuv kangz ntux nrar lus hâur pâuk, côngv uô si tri ân pus zơưs haz chor Vua Hùng, ndu njôngr yangz truenx thôngr haz saz jông ntơưv tiz nênhs Việt Nam uô nênhx trơưs saz xangr “hâuk đêx ndu hâur”, pangz mangx khangv đinhs grê văn hoar haz banv săc văn hoar ntơưv cxuô minhx cxưx hur côngx đôngx têz qơưs ntâu zangv minhx cxưx.

Pangz cxul shangz sâuv trông Nghĩa Lĩnh hur nuz Côngv Zơưv Côngz

Nhoz thangx angr hâur pâuk ntơưv Phú Thọ đrul qơư thiêng Nghĩa Lĩnh - Việt Trì, Tinr ngươngr côngv Hùng Vương tưz lo kra xang, tuôr tsêr, phat hui haz sangr tos, txangr đê sâuv tangs nro têz qơưs tưz xưs li tưz haz tangz tov lo txangr môngl đhâu têz qơưs tov đrâu txus côngx đôngx nênhs Việt nhoz têz qơưs sâuv kangz ntux. 

Côngv Zơưv Côngz Hùng Vương - Lễ hôix Đền Hùng thâuv ntêx, nhis nuôr haz tov hâur ntêx tsinhr zos qơư fênhz tâm linh ntơưv cxuô lênhx angr Việt. Tror lus qua tsêr Đền Hùng zos saz njênhk thiêng liêng haz lux yangx lus hâur pâuk minhx cxưx, kror ntơư uô trâu pêz cxangz tưx hox lus truênx thôngr haz lus đruôl văn hoar pus zơưs côngz tsês chia. 

Bảo Ngọc (t.h)

334
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.