Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsư kangz nzal mor blâuv xar ntơưv nênhs Nduôr

26/05/2022 10:36 G5T+7

Thâuv muôx lêr hôix los sis tsuv mor côngv nuz tsaz, mor blâuv xar tangr tưs tưz tsuv muôx hur zangv mor blâuv ntâu zangv maux ntơưv nênhs Nduôr. Mor blâuv xar jông gâux haz tsư kangz, muôx grê puv tâu zos muôx txâus nox, bluô nux.

Nênhs Nduôr tsinhv xair blâuv têz njaz lux, pur jông chia chuz mor cênhz blôngx mor blâuv đuz. Uô ntêx chu mor, njaz lo jơưr hur, tsâu tiz jông. Râuz bâu blôngx mor blâuv môngl txus thâuv cuô đru nhênhv maux xar. Thâuv cuô đêx txas li muôz njaz blâuv lus tsâu muôx li 10 tênhz six hơưv chia njaz thơưk maux xar mas li chuz mor. Mor blâuv xar tsâus los sis cangx mas nhoz txix cuô đêx nhênhv los sis tsi nhênhv. Chia mor blâuv xar kangz đuô, tsu mor tsuv hur saz; thâuv chuz mor trâuk tơưk chik zênhx nzênhv, ndeik tơưk tsuv chik laz plôngl môngl txus thâuv mor sar cul…

Mor blâuv xar sâuv tsuv mor nênhs Nduôr

Blôngx mor blâuv đuz tsi tangs zos jangl jông gâux trâu mor blâuv mas tsinhv jông yuôx gru, moz poz kang, kuz ndâux blâuv…

Iz tsêr nênhs Nduôr khênhr hov muôx iz luz tsu ntông chia chuz mor haz chuz cxuô zangv nox truênx thôngr

Mẫn Doanh

378
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.