Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxiz chênhr phangx, tangr sôt xuât huyêt

10/11/2022 10:32 G11T+7

Txix hâur shông 2022 txus nuôr, tangs nro xênhr Ðăk Nông muôx yangx 2.100 lênhx mangl moz SXH ntơưv 71/71 xar, phươngx, thix trânr.

Chia huv six phangx, tangr cangz moz SXH sâuv thangx tsangv, UBND xênhr cuôs chor đơn vix, trôngx qơư uô cê đrăngx đrênhk trâu nganhx Y têr kra chiênr jix tuô cangz vaiv, cangz đêx ntơưv tangs nro cxuô kror qơư. Chor chuôz zis ntơưv thangx tsangv muôx moz haz ngui cơ tsuv cxênhz saiz, saiz shuôs, xưv lir chor pangs ntiv đêx, chor taik ntiv đêx, chuôz zênhx por tsês trơưs kra ntơưv nganhx  Y têr… Cxuô trôngx qơư xưv lir, bluô trơưs cui đinhs chor car nhân, đơn vix, tsưr công trươngx, cơ cuan, xir nghiêx, tsêr cơưv, tsês tso kêr nhoz, car nhênhs… tsi côngv uô hur cxuô jas chinhr cuênx tsov cưv chiênr jix vêv xinh môi trươngx tuô cangz vaiv, cangz đêx haz tsuôk yuôx tuô cangz moz. 

So li đrul cix shông 2021, chor ca moz SXH nhis nuôr tưz cxang ndê 9 jas

Kra chiênr jix tsuôk yuôx tuô jôngr cil moz 1 jas/tuânx ntơưv thangx tsangv muôx moz, 2 jas/tuânx thangx tsangv ngui cơ ntâu, hli cao điêmv

Pêx xinhv tsuv tuô cangz vaiv, cangz đêx, uô vêv xinhz iz puôs ndil tsêr, pư câur vix tsangv…

 

Mẫn Doanh

2,229
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.