Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lov jêv ntưl chor hoax đôngx tol txaik Đaix hôix đaix biêuv Đoanx xênhr

22/09/2022 17:53 G9T+7

Ðaix hôix đaix biêuv Ðoanx TNCS Hồ Chí Minh xênhr Ðăk Nông jas tiv IV, ntu 2022 - 2027 zuôr uô trâu hur 02 nuz 21 -22/9/2022 ntơưv Trung tâm Hoax đôngx Thanh thiêur nhi xênhr Ðăk Nông. Ðaix hôix muôx 200 đaix biêuv tsênhv tuôx ntơưv 261 tsov cưv cơ sơv Ðoanx, hlôngr muôl trâu yangx 31.000 đoanx viên haz yang 157.000 thanh niên tangs nro xênhr.

Iz făngz hâux lưv pangx uô tar, cxuô cxênhx đoanx tangs nro xênhr tưz kra uô ntâu hoax đôngx đoanx tsinhz mênhx, muôx grê til môngl tol txaik Ðaix hôix. Tiv zix xưs li đăng cir cxiv tsang, nhênhx haz đhok bangv công trinhx, phênhv nuv thanh niên cxuô cxênhx, iz tuôv cxix muôl uô vêv xinhz môi trươngx Nuz Tsuv nhơx njuôz; khơưs yangr uô si năng đôngx, tsêr nhân air, poz nux khơưs trâu nhuôs zâu, pêx xinhv thangx tsangv nhoz tuz nhoz đêz, thangx tsangv tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs…

Chor đaix biêuv côngv đaix hôix tâu yangz tơưv tsênhv sâuv chor trang web, mangx tsôngv langx ntơưv Xênhr đoanx Đăk Nông

MV “Ðămhss jul hluôs Ðăk Nông” tol txaik đaix hôix muôx njêx muôl ntơưv chor ca sir, canr bôx đoanx, đoanx viên thanh niên hur tangs nro xênhr

100% chor cơ sơv Ðoanx hur tangs nro xênhr iz tuôv cxix môngl Nuz tsuv nhơx njuôz chia uô vêv xinhz môi trươngx, chok ntông njuôz… tol txaik Ðaix hôix

Chor phênhv nuv, công trinhx thanh niên, tsangz cxênhx an sinh tsôngv langx… tâu cxiz chênhr uô ntêx đaix hôix

Ðoanx viên thanh niên trâu saz bangx uô jông gâux trâu đaix hôix

Mẫn Doanh

2,508
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.