Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N’ha sa trau mar

23/08/2016 14:37 G8T+7

N’ha sa trau mar gĕh protein, mô gĕh lay; sĭk, canxi, photpho, kali, natri, vitamin A, B1, B2, C, E,… Ăp ntil nau kan ntĭm dŏng n’ha sa trau mar gơi săm nau ji:

N’ha sa trau mar

+ Ân n’dĭk săk, ân uĕh ntô săk: N’ha sa trau mar âl châm mô rĭ rluk lai đah gơi sa.

+ Ntô săk muh măt đang, jâng ti đang, sơh ntô săk măt muh (lah nau ji gĕh ăp ntô săk môr chăng, gĕh mŭn ndâng, bư jêng chiăt n’hanh  êng ang tâm săk jăn): N’ha sa trau mar juh ân hăch iĕt sŏk dak ngêt, đăp n’dŏk ta iĕt ta muh măt, ta jâng ti đang.

+ Bêng ndul: N’ha sa trau mar 50g, n’ha sa trau đat 50g, bum trau du mlâm (plôk ntô choh ân jê) bư trau sa bar pe tâ.

+ Chrăch ji duh: N’ha sa trau du mpang ti, juh ân hăch, sŏk dak jêh rĭ chê tay dak, ngêt duh đah iê boh sa. N’dŏk tă iĕt đăp ta wuang.

+ Ji bôk yor hăn tâm duh nar: N’ha sa trau mar juh ân hăch sŏk dak ngêt, n’dŏk tă iĕt đăp ta 2 đah bôk.

Nguồn: suckhoedoisong.vn

1,572
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.