Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kuôl pux phat hui vai tsox cxiv tsang jêx jos yaz

20/10/2022 07:53 G10T+7

Tangs nro xênhr nhis nuôr muôx yangx 84.000 hôix viên kuôl pux, hur ntơư hôix viên minhx cxưx nênhs tsơưs muôx li 35%. Uô trơưs phong tsox siz lưr “Cxiv tsang kuôl pux Ðăk Nông nhia têz qơưs, phat hui đăngs jul făngz hur, tưx uô tsưr, truôx saz, khat vongs phuôv tsangr”, tix vi tưz muôx ntâu zangv nuv uô tâu tsênh mênhx tas, mô hinhx jông muôx kangz hâu cxiv tsang jêx jos yaz.

Hur ntơư, muôx chor hoax đôngx tiv zix xưs li cxiv tsang mô hinhx “Tsêr hur saz, vangx jông gâux”; “5 tsi, 3 hur”; txux cêr pangx, uô vêv xinh ntâu ntu cêr; xưv lir jac por tsês chuôz zis cênhz đrul mô hinhx jâuz hur saz; ntu cêr kuôl pux tưx cangr; tuv kuôl pux tưx cangr por vêv ndix đriv los sis kuôl pux siz pangz phuôv tsangr cinh têr... Chor mô hinhx tiv zix muôx kangz hâu tưz tâu cxuô cxênhx hôix krêz đangr, hu grul tâu chôngz lênhx hôix viên tuôx côngv, pangz uô hlôngr yaz njêx muôl thangx tsangv jêx jos.

Chok pangx lơưr ntul cêr haz khuôn viên tsêr văn hoar tâu hôix viên kuôl pux cuz saz lus uô trơưs

Cxuô cxênhx hôix tuôr tsês hoax đôngx pangz kuôl pux phuôv tsangr cinh têr, tiv zix mas kuôl pux txov nhev, minhx cxưx nênhs tsơưs

Hôix kuôl pux cxuô cxênhx cênhz chor tsêr saz jông uô tsêr qơư sur siz hlu trâu chuôz zis hôix viên txov nhev

Tsinhz tas chor hoax đôngx pangz, an sinh tsôngv langx ntơưv kuôl pux nhoz cơ sơv

Muôx kangz hâu đrul mô hinhx "Tưs muôx yangx tuôx puz-tưs tsi muôx tuôx nhênhx" ntơưv chi hôix kuôl pux

Ntơưv pênhr buô angr, sâu khơưs phêr liêus... cxuô cxênhx hôix kuôl pux pangz hôix viên mangl cxuôv hav nhangr hur jas đêx nangl kror nhis đhâu

Mẫn Doanh

2,201
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.