Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kuôl pux jos Me Ra tuôr nghêx ntul ntâuz

05/05/2022 14:55 G5T+7

Thâuv nhoz khôngz, thâuv đangs nuv lax têz tưz uô tar, ntâu kuôl pux nênhs M’nông jos Me Ra, xar Đăk R'tih (Tuy Đưc) tror kangz chênhr mangx nhoz tov chik ntul ntâuz. Tov tol tsêr, tix vi cuz saz lus ntơưv chor xur laz, njuôz, đuz… ntul tâu ntâu đeiv ntâuz txaix jông gâux tiv zix ntơưv nênhs M’nông.

Muôx têx đeiv ntâuz tsuôs pôngz 3 – 4 tuânx tưz ntul tangs, muôx têx đeiv, tix vi tsuv pôngz hli puôr li uô tar. Tsi tangs muôx gre tinh thânx hur txuôl nzir truênx thôngr, pangz mangx nhu câux luz nênhx, ntul ntâuz txaix tsinhv cxangz sâu nhiax txas trâu iz cxa kuôl pux ntơưv nuôr.

Kuôl pux jos Me Ra ntul ntâuz tiz jông

Tix vi cuz saz lus cơưv tsưr ziv tôngx xur

Ntâu tix vi chênhr mangx cơưv tsưr ziv uô pangx ntâuz, kâur truênx thôngr

Mẫn Doanh

530
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.