Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chor jông ntơưv tsơưz

25/11/2021 10:00 G11T+7

+ Cxangz ntâu yangx tsât jinh jươngr: Iz făngz muôx li 110 calo haz 0 tsât trol, iz luz txir tsơưz tsinhv muôx chor tsât jông yangx xưs li tsât đams,carbohydrate, thangx tưx nhiên, t ât xơ, kali, magie, vitamin C…

Txir tsơưz muôx ntâu tsât jinh jươngr muôx kangz hâu trâu đăngs jul

+ Pangz đăngs jul plơưr xur nyangr: Kali hur tsơưz tsinhv jông yuôx xưs li tsât điêns jaiv khu xur nyangr đa. Plơưr muôx muôx xur nyangr nhât đinhs. Kali tsinhv pangz cân băngx lươngs natri, li ntơư txu ngui cơ nyangr ndê, moz plơưr haz tuôs chêr.

+ Pangz txu cir: Uô cê ntơưv pectin haz tinh bôx tangr (muôx ntâu hur txir tsơưz njuôz) hur zangv txir nuôr uô kênhz ntu khôngz plăngz nhur, uô trâu cox nor tsâu ntêr haz ntơư sir zôngv tsơưs calo đuô.

+ Pangz plăngz nhur: Txir tsơưz sar muôx tinh bôx tangr tsơưs đuô haz muôx tsât sơ hoax tan pangz muôx kangz hâu ntu nox xoz

     Mẫn Doanh (t.h)

457
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.