Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lov jêv ntưl caz khư Ðăk R’măng

30/12/2021 10:11 G12T+7

Chor nuz jê tsaz, caz khư xar Đăk R’măng (Đăk Glong) ziv chôngz lov jêv, tangz sis chôngz hlo zos txix thâuv 8 tênhz txus muôx li 14 tênhz six hơưv nuz tsuv nhâtx cxuô tuânx. Tsi tangs pêx xinhv tuôx zuôr hangx huv bangx tol tsaz mas tsinhv muôx kruô nhoz đêz tuôx ndil, seiz tsinhz tas ntơưv caz phiên.

Hur caz khư Đăk R’măng muôx yangx 60 cangz hangx zos cxuô zangv sanv phâmv truênx thôngr xưs li: taz, yo, fuôv ntâuz txaix, pâuk uô jông gâux, nox hâuk (par tuôr, mor cuôv, thăngr côr, chơưr poz cưs) ntơưv nênhs môngz… Iz făngz ntơưv caz khư tsinhv muôx muôs cxuô zangv hangx huv xưs li trik, yo, khâu, hangx mir nghês, chuôz zênhx sinh hoax chuôz zis, chuô zênhx uô nox uô hâuk, jâuz txir kos… Jông seiz đuô, caz khư tsinhv zos qơư chor tuz nxeik hluôs siz tênhv, tuôx siz njiz ndêx muôl uô kangz ntâu nuz uô nox uô hâuk txov nhev tov lax têz.

Iz chik câuv caz khư Đăk R’măng trâu nuz Tsuv nhâts

Ban cangr caz khư has, pangz pêx xinhv chox ntâuz pul ndâux phangx tangr cangz moz thâuv tuôx ndil caz

Pêx xinhv tuôx caz zuôr taz, yo yaz tol Tsaz Nguên đanr 2022

Hluôs gâux Môngz nangr chêr khâuz ndơưk jông gâux tuôx cangr caz

Kruô nox sangx mor cuôv Môngz ntơưv caz khư

Tuôx ndil caz Đăk R’măng, kruô uô si tsinhv lo seiz đha kênhx Môngz lov jêv, jông seiz yangx

Minh Huyền

402
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.