Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs moz gout lo nox zangv tưs?

18/11/2021 09:40 G11T+7

+ Thưx phâmv tsi lo nox thâuv mangl moz gout: greix câur, greix haz greix buô; plăngz nhur, saz, trâuv, hlưz; tsax hangr đêx, tiv zix mast sax muôx flâuz tơưr xưs li shuôz, blal đêx, njêl mor haz njêl mòi… Tsi nox cxuô zangv jâuz njuôz hluz sei xưs li măng tây, njuôl shôngz, ndêz, câul tâuv, cangr zưv… Tsi hâuk chơưr; cxuô zangv yuôx tso jil; soda, iz cxa cuô txir, cem, thangx, par kangz jiz, par cui…

Thâuv nôngx đôx acid uric hur nyangr saz, chor tinh thêv uric zuôr tol nhoz hur chor chok poz cxang uô o, viêm haz maz hênhr yangx

+ Thưx phâmv jông trâu nênhs moz gout: Tsuv xair chor thưx phâmv muôx hamx lươngs purin tsơưs xưs li cuô mil haz sanv phâmv ntơưv cuô mil tsơưs muôx trox; xưs li cuô mil kâuz haz cuô mil tsi muôx trox. Sir zôngv cxuô zangv txir muôx vitamin C ntâu xưs li txir jâuz cangz, txir pur lux... Cxuô zangv greix xưs li njêl, greix keiz haz greix laz huv (muôx li 100 - 120g iz nuz). Jâuz súp lơ njuôz haz jâuz tơư us uô txu đams, tsơưs muôx acid uric. Thưx phâmv muôx ciêmx xưs li jâuz njuôz, kos jâuz, tâuz…

     Mẫn Doanh (th)

455
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.