Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Saz jông “nav pangz” ntơưv kuôl pux Công an xênhr

09/09/2022 10:41 G9T+7

Hôix Kuôl pux Công an xênhr tưz cxiv tsang, kra uô Công trinhx "nav pangz" chia nhênhx pangz, tu, zus nhuôs tsi muôx nav txir, uô nênhx txov nhev tiv zix sâuv thangx tsangv xênhr.

Txix hli 1/2022 txus nuôr, cxuô cxênhx Hôix Kuôl pux Công an xênhr tưz nhênhx pangz 14 tus nhuôs tsi muôx nav txir. Hur ntơư, muôx ntâu tus cưr zos minhx cxưx nênhs tsơưs.

Kror nhênhx tu tưz kra uô trơưs ntâu hinhx thưc pangz nhiax trâu nhuôs nox yênhx luz hli đrul txix 550.000 - 750.000 nhiax/tus nhuôs/hli. Iz făngz, chor cưr tâu pangz cxangz chor sanv phâmv jinh jươngr, nhu iêur phâmv thiêt iêur pangz mangx sinh hoax cxuô nuz; nhiax cơưv, chuôz zênhx uô si, thiêt bix cơưv shuv…

Pangz mangx bov đamv huv trâu nhu câux ntơưv nhuôs zâu, ưu tiên txâus điêux ciêns chia nhuôs tâu tu, zus hur môi trươngx chuôz zis, xênhv cxênhz jê, côngx đôngx, qơư nhoz. Iz făngz, Hôix Kuôl pux Công an xênhr tsinhr uô chor hoax đôngx pangz mangx kra ciênr thưc, cir năng xưs li: Tsov cưv tiz nênhs pangz tu, zus nhuôs zâu ntơưv ntâu chuôz zis; Thangv kra đăngs jul, kra saz xangr, tsêr đôx chinhr sach cil txus nhuôs zâu; Kra chei phap luôx, pangz bov đamv an toanx trâu nhuôs tsi muôx nav txir, chuôz zis haz congx đôngx…

Chor hoax đôngx pangz tâu uô trơưs nguên tăc zos tưx nguêns, seiz hluz chor cui đinhs ntơưv phap luôx lus chei nhuôs zâu

Chor đăngs nuv jông yangx pangz cxiv tsang shênhv đuô jông ntơưv nênhs chiênr sir Công an Pêx xinhv

Nhuôs zâu pangz tâu moz saz, tu ntơưv “nav, txir pangz”, tâu sir zôngv chor chinhr sach jông chia muôx luz nênhx jông đuô

Chor lênhx “nav pangz” bangx ntơưr trâu chor nhuôs môngl trâu shông cơưv yaz

Công trinhx tâu pangz, thôngx zênhv saz ntơưv cxuô cxênhx, nganhx, pangz mangx ntơưv chor đơn vix, car nhênhs hur haz tov đrâu xênhr

Mẫn Doanh

760
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.