Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gru Y Krap mât mray nau way kăl e Bu Nong

05/05/2022 14:54 G5T+7

Che Y Krăp, bon Yôk Ju, xă Nâm Nung (Krông Nô) jêng du huê gru gĕh âk nau pah kan uĕh tâm nau kan mât mray, hao dŏng nau way kăl e Bu Nong.

Che Y Krap dơi bu kơp jêng gru gĕh nau pah kan uĕh tâm nau kan mât mray, hao dŏng nau way kăl e

Ðah nau rŏng đah nau way kăl e, ntơm kon se, che lĕ tĕng ăp gru ranh tâm bon gơi nti tŭr chĭng goh goong, uh M'buăt, uh n'hôm... Tât 20 năm, che Y Krăp blau nkra tơm gêy, tanh sah siau, gĭt âk nau răch brah, ăp ntil nau way bư brah kăl e Bu Nong.

Che Bư brah lăp wâl mhe bơh bu nuyh Bu Nong

Ðah nau rŏng, gĕh nau nsrôih mât mray, che Y Krăp dơi kơp jêng gru gĕh nau pah kan uĕh tâm nau kan mât mray, hao dŏng nau way kăl e.

Che Y Krap (ao nglang) lĕ nuih n'hâm ntĭm kơl bu nuyh Bu Nong ta xă Nâm Nung nkra tơm gêy

Y Krăk

633
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.