Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nghêx nhân H’ Dốt cuz saz lus tov chik ntul ntâuz

20/05/2022 17:08 G5T+7

Nghêx nhân H’Dốt (zus shông 1974), minhx cxưx Mạ nhoz jos Bu Sôp, xar Đăk Nia (đrôngl Gia Nghĩa) zos nênhs pâuz haz ntul ntâu zangv sanv phâmv ntâuz txaix truênx thôngr xưs li taz, yo, qox, nangz…

Tsưr jos K’Rá, tsinhr tuôx yangv đênhr saz nghêx nhân H’Dốt

Muôx 16 shông, pus cơưv shuv ntul ntâuz txaix ntơưv nav, teik hluôs hur jos. Muôx 20 shông, pus tưz txơưx ntul cxuô zangv sanv phâmv truênx thôngr đuôl ntâu zangv pangx ntâuz sâuv yo, taz. Nhis nuôr, pus tsinhr ntul ntâu chêr khâuz ndơưk truênx thôngr trâu zus chuôz zis haz kruô zuôr xưs li: khố, yo, taz, nangz, qox câur...

Nghêx nhân H’Dốt cuz saz lus tov chik ntul

Pus tsinhv kra trâu tuz nhuôs hur jos pâuz ntul haz tsưr ziv uô pangx ntâuz sâuv khâuz ntơưv nênhs Mạ. Iz făngz, pus tsionhv zos thanhx viên ntơưv Tuv ntul ntâuz txaix xar Đăk Nia haz trâu saz môngl côngv chor hôix siz lưr ntul ntâuz txaix cưs xar, đrôngl, xênhr tsov cưv. Fênhx đrăngz iz hli, pus H’Dốt sâu lo yangx 5 chơưx nhiax ntơưv ntul ntâuz txaix.

Pus uô tiz jông pangx ntâuz sâuv chor khâuz ndơưk

Mai Anh

285
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.