Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Shông nuôr, Nam Xuân sir jul uô tar jêx jos yaz

10/08/2022 06:15 G8T+7

Xar Nam Xuân (Krông Nô) muôx 9 jos đrul 1.843 tsêr haz 8.119 lênhx nênhs, 9 zangv minhx cxưx nhoz uô cê. 10 shông nuôr, xar tưz hu tâu yênhx châu vtiv nhiax; hur ntơư Pêx xinhv yưv ntâu nhiax chuôz tangv, yênhx puô nuz công, tsês angr đrul Têz qơưs cxiv tsang chor công trinhx, hax tângx lus cêr môngl lus, tsêr cơưv, tsêr văn hoar…

Shông 2021, sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tiz nênhs tâu yangx 45 chơưx nhiax/lênhx nênhs, chuôz zis pluôl txu grêl yuôr 106 tsêr... Nhis nuôr xar tưz uô tar 15/19 tiêu chir cxiv tsang NTM. Ðảng bôx, chinhr cuênx haz Pêx xinhv xar Nam Xuân sir jul txus kangz shông, uô tar 4 tiêu chir tsi tâu uô tar zos: Giao thông; Tsêr tiz nênhs nhoz; Tsov cưv uô nox uô hâuk haz Y têr.

Ban tơư kra cxiv tsang NTM xar Nam Xuân yangv, seiz shuôk mô hinhx chok txir đuôx zuôr pangx, ntông đangz zuôr nôngz… sâuv thangx tsangv

Xar txuôl nzir kruôz ntuôl pêx xinhv pangz công, tsês angr chia khu, uô yaz 18,5 km cêr môngl lus đhâu jêx jó haz thangx tsangv uô nox

Muôx 3/4 tsêr cơưv (mâmx non, cxênhx I, cxênhx II) tâu huv Têz qơưs

Tos điêux ciêns trâu pêx xinhv tâu txaik pênhr ưu đair chia đâux tư uô nox

Văn hoar truênx thôngr xưs li côngx chiêng, khua luôngr… tâu nênhs Nduôr sâuv thangx tsangv tuôr tsês, phat hui

Minh Huyền

337
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.