Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nâm N’Jang zov chênhr cxiv tsang cêt câur hax tângx jêx jos

17/06/2022 14:31 G6T+7

Chor shông đhâu, xar Nâm N’Jang (Ðăk Song) tưz kruôz hu Pêx xinhv yưv công tsês angr haz trâu saz kruôz hu pênhr ntơưv chor tsangz cxênhx đâux tư cxiv tsang jêx jos yaz chia cxiv tsang chor công trinhx thiêt iêur xưs li cêr môngl lus jêx jos, pangx tênhz têz qơưs, tsêr cơưv, tsêr khu moz, thuiv lơix… pangz mangx nhu câux phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx sâuv thangx tsangv.

Txus nuôr, tangs nro xar tưz cxiv tsang tâu 3 tsêr cơưv huv Têz qơưs,15/15 jêx jos muôx tsêr  văn hoar lo huv, muôx 4 yangr ndơưk bongr mi ni, 1 thangx qơư uô si… Đhâu ntơư, pangz mangx cxiz chênhr phuôv tsangr cinh têr, hlôngr txangr haz cxơưz kangz luz nênhx ntơưv Pêx xinhv. Hur nôngz nhôngl zuôr txus nuôr, Đảng bôx, chinhr cuênx haz Pêx xinhv xar Nâm N’Jang zuôr sir jul cxơưz ndê tsât haz lươngs chor tiêu chir jêx jos yaz, môngl txus cxiv tsang xar jêx jos yaz zangv kâur ntơưv hênhx Đăk Song.

Hêx thôngr cưx đêx lo đâux tư, khu, đamv bov txâus đêx uô kôngz lông

Tiv lêx cêr khor kho ntơưv plơưr xar txus cêr hênhx lo 100%

Nâm N’Jang tưz cxiv tsang lo 3 tsêr cơưv huv Têz qơưs

Y Krăk

257
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.