Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nâm N’jang sir jul uô tar xar jêx jos yaz nâng cao shông 2025

01/12/2022 10:27 G12T+7

Xar Nâm N’jang (Ðăk Song) muôx angr tưx nhiên 16.478,67 ha; muôx 8 luz jos, đrul 3.110 tsêr, 12.798 lênh xnênhs, 13 zangv minhx cxưx cưr tix nhoz uô cê. Tâu công nhênhx huv jêx jos yaz (NTM) trâu shông 2018, Ðảng bôx, chinhr cuênx haz Pêx xinhv cxuô minhx cxưx xar Nâm N’jang txuôl nzir sir jul cxiv tsang haz uô tar NTM nâng cao trâu shông 2025.

Chia uô tar mux tiêu sâuv, xar Nâm N’jang txuôl nzir phat hui chor cêt cuav tưz uô tâu; kra uô muôx kangz hâu chor đêx anr, tsangz cxênhx đâux tư thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz (ntu 2021-2025) tưz sâu ntơưr tsês. Hur ntơư tox tsongs phuôv tsangr cax phê, phưx txoz zos kôngz zov chênhr; đâux tư khu, uô yaz cêt câur hax tângx; zos thông, thuiv lơix, tsêr cơưv…; tox điêux ciêns jông hlo chia pêx xinhv phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx, tuôr truôx đrênhk an ninh tsinhz chai.

Txus nuôr, chor chuôz zis pluôl ntơưv xar txu grêl yuôr 54 tsêr (so li shông 2018 zos 184 tsêr), txưr 1,73%; Sâu fênhx đrăngz 45 chơưx nhiax/lênhx nênhs; tiv lêx nhuôs zâu txix 2 - 5 tâu môngl txus tsêr cơưv lo yangx 95%; tiv lêx shuv xinhz cơưv tangs cxênhx II tâu môngl cơưv cxênhx III, cơưv nghêx lo yangx 80%... Iz cxa tiêu chir phiv li uô trơưs Bôx tiêu chir yaz lus cxiv tsang NTM nâng cao xưs li: Y têr, zos thông, môi trươngx mas UBND xar trâu saz kruôz ntuôl, kruôz hu, kra trau pêx xinhv pâuz mênhx lus grê, chai haz tsach nhiêms chia uô trơưs.

Phưx txoz zos kông chok tsênhv ntơưv xar đrul muôx yangx 2.842 ha

Nênhs kôngz jos Đăk Lep đâux tư mair moc lus uô nox uô hâuk

Xar muôx 3/4 tsêr cơưv (mâmx non, cxênhx I, cxênhx II) lo huv Têz qơưs

Txux cêr tsênhv, qơư công côngx lo đâux tư thôngz jac

Tiv lêx tsêr nhoz hu trơưs cui đinhs tâu 88,3%

Iz chik câuv plơưr xar Nâm N’jang nuz nuôr

Minh Huyền

797
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.