Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Iz cxa đrox ntông cor cangv tangz sis lov zuôr tsuv pâuz

30/12/2021 10:07 G12T+7

+ Linh lan: Zangv đrox tsư kangz haz tsư kangz lu, tangz sis tangs nro cxuô kror sâuv tsoz đrox por lênhx lov. Linh lan muôx cuô lov hênhr yangx, tiv zix mas trâu đêr, mir haz nênhs. Nưl uô moz plăngz nhur haz uô jôir loans hoax đôngx plơưr, los sis uô tuôs trâu tsax cxu zâu.

Txir mangz tầm gửi muôx cuô lov tsi lo chia nhuôs zâu los sis tsax cxu nox

+ Đrox tầm gửi: Khênhx lo sir zôngv uô jông gâux haz muôx tsul tsư kangz tưx nhiên, langx nzal. Tangz sis, nox txir tầm gửi zuôr muôx chor vânr đêx moz hênhr xưs li moz plăngz, hơư kuôr, ntuôr .   

+ Krar đơưz tox grênhz: Krar đơưz tox grênhz zuôr uô lênhl yênh haz plơưr tsi muôx jul ntơưv tiz nênhs haz tsax cxu. Zangv krar nuôr tsinhv muôx khav năng cil lov đhâu krâur nox...

     Mẫn Doanh (t.h)

515
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.