Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Zangv nox ntơưv tâuz đăngx pangz khu moz

04/11/2021 15:16 G11T+7

+ Moz tâuz hâu, uô puôr tsâus muôl: uô 100g tâuz đăngx tsơưk cênhz 100g tư buô haz 40g tâuv pâur. Tsơưk hur lâux câuz ap suât txus thâuv muôl mas muôz lus nox.

Tâuz đăngx tsơưk cênhz tư buô, tâuv pâur pangz txu moz tâuz hâu, uô puôr tsâus muôl

+ Khu moz đuôr: zôngv nôngz tâuz đăngx, blôngx tâuv pâur, tâuv laz haz nôngz txiz muôx kruôr đuz chox môngl râuz đêx chia hâuk, iz nuz 2-3 jas. 

+ Khu cuz chêr hênhr bâu tơưk, cuz ban, đơưk nkhêk txu cuz chêr: muôz 100g tâuz tưl, 50g tâuv njuôz. Muôz đêx trâu uô mor cuô đik cxangz thangx njêr trâu nox yênhx nuz. 

+ Nênhs mangl jôir loans trox nyangr: muôz ¼ tâuz đăngx cxôngr zâu, muôz cxangz 500ml đêx trâu hur mair juv sinh tôr, juv lưx mas liv fuôl zuôr cuô hâuk.

     Mẫn Doanh (t.h)

562
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.