Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cuz saz lus suôz đror ntơưv trăngx shôngz

10/03/2022 10:54 G3T+7

Ntơưv chor trăngx shôngz, đhâu txaik têk txơưx ntơưv zus, tsôngv box cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs Têi Nguên uô lo ntâu zangv nhax cus uô trâu nênhs mlôngl kâul saz lei. Chor nghêx nhân lo six txơưx thâuv xair trăngx shôngz, lâuv kror, khu, mlôngl njuôl… suô đror, chia muôz uô iz cê, iz luz trăngx shông muôx iz zagv suôz đror siz txơưr.

Zuôr xangv muôx ntâu zangv nhax cux xưs li: chiêng shôngz, đing năm, đing puốt, ndăngs t’rưng, ndăngs klông put, goong, k’ni, đing goong,... Ntơưv chor trăngx shôngz, muôz lus uô cê, chor suô đror vangv vol ntơưv chor nhax cux ntơư uô muôx chor suôz nhax đror jông mlôngl vangv vol ntơưv trôngz jôngr. Hur chor nghi lêr luz nênhx los sis chor nghi lêr trơưs ntu uô nox uô hâuk ntơưv nênhs Têi Nguên por lênhx tsuv muôx suôz nhax, hur ntơư chor nhax cux uô ntơưv trăngx shôngz los six zov chênhr. Iz zangv nhax cux nuôr tsinhv muôx lus đruôl jông yangx…

Suôz đror ntơưv chor nhax cux trăngx shôngz khuôz saz haz xangr txus luz nênhx tinh thânx ntơưv nênhs Têi Nguên, cênhz muôx tinhr côngx đôngx yangx

Shông zos vâts liêus uô lo cxuô zangv nhax cux tiv zix ntơưv tsôngv box nênhs tsơưs Têi Nguên

Thâuv sir zôngv, chor trăngx shôngz uô muôx iz zangv suôz đror jông mlôngl hênhr

Nghêx nhân M’nông yur trăngx hur lêr hôix mor blêx yaz

Mẫn Doanh

2,845
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.