Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ndu lix 2 jas hâuk vitamin A trâu nhuôs zâu iz shông

17/06/2022 14:30 G6T+7

Vitamin A muôx vai tsox zov chênhr yangx trâu đăngs jul haz phuôv tsangr chê rnênhs ntơưv nhuôs zâu. Nhuôs zuô tsi txâus vitamin A khênhx tsi khênhr hluz, khênh rhov mangl cangz moz, kror muôl plôngx haz tsinhv dik muôs tangs iz siv nênhx.

Iz shông muôx 2 jas hâuk vitamin A trâu nhuôs zâu ntơưv chor tsêr y têr

Iz făngz cxangz nzir vitamin A đhâu cxuô zangv thưx phâmv, hur 3 shông hâur nênhx, nhuôs zâu tsuv hâuk cxangz vitamin A liêux saz. Chia phangx tangr tinhx tsangs tsi muôx txâus Vitamin A ntơưv nhuôs zuôr hur kangz 5 shông, iz shông têz qơưs por lênhx tsov cưv 2 jas hâuk vitamin A zos nuz 1 – 2 hli 6 haz nuz 1 – 2 hli 12 trâu nhuô szâu hur kangz 6 hli tsi txâus mil nox haz nhuôs hur kangz 5 shông muôx ngui cơ tsi muôx txâus vitamin A. Viv li, nav txir tsuv chox nhuôs môngl txus chor cơ sơv y têr trôngx qơư chia tâu thangv kra haz hâuk vitamin A trơưs liêux lươngs huv.

Cênhz chiênr jix hâuk vitamin A tsinhv muôx hâuk yuôx changz haz cir nhangr, njuôl saz trâu nhuôs zâu…

Mẫn Doanh

239
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.