Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tu suz (nzul tâux) ntơưv nênhs Môngz

08/09/2016 10:36 G9T+7

Nênhs Môngz tsinhr tu suz trơưs yênhx xênhv truô hli 6, hli 7 (hli ntux) nax shông. Lêr lo uô chia ntuôl suz tơưk suz nyangs, tsi jông; thor chia iz chuôz cưr tix njiz cêr nox kangz nhoz jông.

Cxuô zangv chia tu suz zos: 1 trăngz nênhr, 1 trăngz ntangx, iz tus pol ndăngs haz ntâu tus tâux az cênhz ntâu zangv… Lêr Tu suz phai uô 2 phênhv. Phênhv iz, hur tsêr: Txir muv kơưl plil kôngz lông, tsax cxu, nhiax txas… lul uô iz pơưk; ntuôl suz tơưk suz nyangs tơưv trôngx tơưv njang, tơưv đhâu ntơưv iz xênhv môngl. Phênhv oz, tov tos tsêr: Uô kangz phênhv hur tsêr, cxuô lênhx môngl pêk kâuv tsêr sơưr iz pơưk, txir muv têk tuôr ntangx; iz tus cênhz txir muv tuôr nênhr. Txir muv tưr suz… iz mê njil mas txar tâux sâuv njil tus pos ndăngs, cênhz ntơư mas tus tuôr nênhr tuô iz xuz nênhr zang truô fangz hnuz pôngz (ntơư zos txar haz tuô suz tơưk suz nyangs). Uô kangz ntơư, cxuô lênhx lul zâul têk haz lul hur tsêr, xâus kangz tu suz.

Txir muv hu plil kôngz lông, tsax cxu, nhiax… lul uô iz pơưk

Cxuô zangv côngv suz zos 1 tus kaz, 2 ntiv njaz, 2 luz kei kaz, chơưr, 2 cơưv blêx

Txir muv nthê suz

Minh Huyền

1,778
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.