Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr phôngv shông lâul ntơưv nênhs Mạ

07/07/2022 14:19 G7T+7

Phôngv shông lâul zos iz hur chor nghi lêr truênx thôngr zov chênhr ntơưv nênhs Mạ, ndu txus txax njil shang, tu zus ntơưv nav txir trâu tuz nhuôs. Trơưs nênhs Mạ mas iz tus nhuôs tsuôl tâu iz jas tsov cưv phôngv shông lâul trâu nav txir. Viv li, iz lênhx tuz zuôr tsov cưv jiêng los sis chor tuz tox tsongs tsuv cưv phôngv shông lâul trâu nav txir iz jas.

Hu pus zơưs, tsưr xinhz lus uô por thơưx lêr phôngv shông lâul ntơưv nênhs Mạ nhoz xar Quảng Khê (Đăk Glong)

Lêr phôngv shông lâul tsinhr tinhv tsuv muôx saz, njưl, trâuv buô, mor blâuv, kei keiz hâu. Uô kangz tưz bangx cxix cxuô lêr vâts mas thơưv xênhv los sis nênhs lâul hur jos los sis txir nênhz uô nghi lêr hu pus zơưs, tsưr xinhz lus côngv haz pangz đăngs jul trâu nav txir chiax ntêr, nhoz muôx jul; cênhz pangz chor jông hlo trâu tuz nhuôs chia uô tâu nox tâu hâuk, zus tâu tsax, cxu ntâu, kôngz lông tâu ntâu…

Tuz nhuôs khơưs nux, phôngv đăngs jul trâu nav txir ntơưv lêr phôngv shông lâul

Xâuk kangz phênhv lêr, tuz haz nhangz has mor trâu nav txir nox haz phôngv đăngs jul, khơưs nux trâu nav txir. Uô kangz cxuô lênhx nox phôngv shông lâul trâu nav txir…

Has mor trâu nav txir nox, ndu txax njil, xangr cuôs nav txir chiax ntêr, nhoz muôx jul

A Trư

239
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.